Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt supermarkt voor gebruik gezichtsherkenning

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt supermarkt voor gebruik gezichtsherkenning

Een supermarkt mag geen gebruik maken van gezichtsherkenning, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat in beginsel geen rechtvaardiging om een dergelijke inbreuk te maken op de privacy van mensen.

Een supermarkt maakte gebruik van gezichtsherkenning bij de ingang van de winkel. Het gezicht van mensen die de winkel betraden werd geregistreerd en vervolgens vergeleken met gezichten van mensen die reeds een winkelverbod hadden gekregen. De supermarkt trachtte hiermee om winkeldiefstal tegen te gaan en daarnaast diende het ter bescherming van bezoekers en personeel.

De Autoriteit Persoonsgegevens is van oordeel dat een supermarkt geen gezichtsherkenning mag gebruiken voor een dergelijk doel. Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden strikte eisen gesteld aan de verwerking van biometrische gegevens, zoals bij een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Biometrische gegevens ter identificatie van mensen zijn in de lijn van de AVG bijzondere persoonsgegevens en derhalve in beginsel verboden om te verwerken. Slechts bij uitdrukkelijke toestemming dan wel indien het noodzakelijk is voor authenticatie of beveiliging én sprake is van een zwaarwegend belang mogen biometrische gegevens worden verwerkt om iemand te identificeren. Van uitdrukkelijke toestemming van de mensen die de supermarkt betreden, is volgens de Autoriteit geen sprake. Het enkel zwijgen en binnenstappen van de supermarkt heeft niet te gelden als uitdrukkelijke toestemming. Verder heeft de supermarkt volgens de Autoriteit geen zwaarwegend belang. Hierbij verwijst zij naar de wet waarin als voorbeeld voor een zwaarwegend belang wordt geschetst de beveiliging van een kerncentrale. Van een zwaarwegend belang is aldus niet snel sprake. Terughoudendheid bij het verwerken van (biometrische) persoonsgegevens is dan ook van belang.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met met ons op via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.