Opdragen van andere werkzaamheden tijdens de coronacrisis dan overeengekomen in de arbeidsovereenkomst

Opdragen van andere werkzaamheden tijdens de coronacrisis dan overeengekomen in de arbeidsovereenkomst

Werkneemster is in de functie van medewerker bediening werkzaam in een restaurant. In verband met de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus moest het restaurant haar deuren sluiten. In deze periode had van werkneemster mogen worden verwacht dat zij andere aan haar opgedragen werkzaamheden zou verrichten, zo oordeelde de kantonrechter in onderhavige kwestie.

Op 1 augustus 2017 is werkneemster in dienst getreden bij werkgeefster in de functie van medewerker bediening op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 38 uur per week.

Na de van overheidswege bevolen sluiting van de horeca in verband met het coronavirus had werkneemster vanaf    20 maart 2020 tot 3 augustus, met uitzondering van 40 uur in mei 2020, geen werkzaamheden meet verricht voor werkgeefster.

Vanaf 1 april 2020 had werkneemster geen loon meer ontvangen. Werkneemster was het hier niet mee eens en vorderde in onderhavige procedure het achterstallige loon over de maanden april, mei, juni en juli 2020.

De kantonrechter oordeelt in deze kwestie dat de van overheidswege bevolen sluiting van de horeca in verband met het coronavirus een omstandigheid is die op grond van artikel 7:628 lid 1 BW in beginsel voor rekening en risico van de werkgever komt. Indien werknemers als gevolg daarvan niet kunnen werken, dient de werkgever in beginsel het loon door te betalen.

In deze aangelegenheid had werkgever de werkneemster verzocht om andere werkzaamheden te verrichten dan de gebruikelijk bedieningswerkzaamheden in het restaurantgedeelte. Dit betroffen werkzaamheden in het afhaalgedeelte of het bezorgen van maaltijden. Hierop is de werkneemster niet ingegaan.

De kantonrechter oordeelt, mede in het licht van de bijzondere omstandigheid rond de coronacrisis, dat de door werkgever opgedragen werkzaamheden redelijk zijn en dat van werkneemster verwacht had mogen worden dat zij die werkzaamheden zou verrichten. De werkgever hoeft dan ook niet alsnog het loon te betalen voor de periode dat de werkneemster geen werkzaamheden heeft verricht.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.