Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen

Werkgevers die kampen met een substantieel omzetverlies van tenminste 20% kunnen vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming in loonkosten. De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20% over een aangesloten periode van drie maanden. De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De werkgever mag de startdatum bepalen. De omzetdaling in deze driemaandsperiode wordt vergeleken met de omzet in 2019, gedeeld door 4.

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialev erzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden eveneens gecompenseerd.

De hoogte van de subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. De loonsubsidie moet vervolgens door de werkgever worden gebruikt voor betaling van de loonkosten.

Bij een tegemoetkoming in de loonkosten moet een werkgever zich inspannen het loon van hun werknemers 100% door te betalen; niet 100% doorbetalen heeft gevolgen voor de hoogte van de vergoeding. Werkgevers mogen daarnaast geen ontslag wegens bedrijfseconomische reden aanvragen van 18 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie, zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In de meeste gevallen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, een terugvordering.

Indien wij u behulpzaam kunnen zijn bij het indienen van een aanvraag of als u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.