Verboden onderscheid bij beëindiging dienstverband?

Verboden onderscheid bij beëindiging dienstverband?

Werkgeefster beëindigt gedurende de proeftijd het dienstverband van een werkneemster die lijdt aan een chronische ziekte. Volgens de werkneemster heeft de werkgeefster hier een verboden onderscheid gemaakt. Het hof oordeelt echter anders.

Werkneemster is op 1 september 2021 in dienst getreden bij werkgeefster. Partijen zijn een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, te weten van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst zijn werkgeefster en werkneemster een proeftijd van één maand overeengekomen.

Op 24 september 2021 heeft werkgeefster aan werkneemster medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst in de proeftijd zal worden beëindigd. De werkneemster, die lijdt aan een chronische ziekte, beweert dat de arbeidsovereenkomst niet is voortgezet vanwege haar chronische ziekte. De kantonrechter heeft in eerste aanleg geoordeeld dat dit niet is komen vast te staan en dat aldus geen sprake is van een verboden onderscheid bij de beëindiging van het dienstverband. De werkneemster is vervolgens in hoger beroep gegaan.

Volgens de werkneemster kan uit de beschikbare stukken worden afgeleid dat de opzegging haar grond vindt in de chronische ziekte die zij heeft. Om te beoordelen of de werkneemster in haar stellingname kan worden gevolgd, heeft het hof eerst bezien welke andere redenen volgens de werkgeefster aan de opzegging van het dienstverband ten grondslag lagen. Volgens de werkgeefster waren deze redenen er onder meer in gelegen dat de werkneemster niet de juiste persoon was voor de functie, haar vermogen tot samenwerken onvoldoende was voor deze functie en er sprake was van een gebrekkige flexibiliteit bij het inroosteren.

Gelet op de omstandigheden van het geval was volgens het hof de chronische ziekte niet de reden voor de opzegging. Er was een mismatch tussen de werkneemster en haar functie en die mismatch maakte dat zij haar functie niet goed kon vervullen. De proeftijd is er nu juist voor om te onderzoeken of sprake is van een match of van een mismatch tussen werknemer en functie. Het hof verwerpt het beroep van de werkneemster tegen de beschikking van de kantonrechter dan ook.

Heeft u vragen over een proeftijdbeding, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.