Succes in beroep

Succes in beroep

Ons team Arbeidsrecht boekt namens een werkgever succes in beroep, waarbij het UWV de compensatie voor een transitievergoeding in onderhavige kwestie vaststelde op € 0,00. Het UWV moet de werkgever nu alsnog compenseren voor de betaalde transitievergoeding.

In onderhavige kwestie heeft de werkgever op 12 januari 2020 een beëindigingsovereenkomst gesloten met een werkneemster die medio maart 2013 ziek was uitgevallen. In dat kader is aan werkneemster een transitievergoeding betaald. Werkgever heeft vervolgens het UWV op grond van de compensatieregeling verzocht om een compensatie van de betaalde transitievergoeding.

Het UVW heeft het bedrag van de compensatie op € 0,- vastgesteld. Volgens het UWV eindigde het opzegverbod van twee jaar namelijk op 18 maart 2015 en bestaat er om die reden geen recht op compensatie. De wettelijke regeling van de transitievergoeding is namelijk pas op 1 juli 2015 in werking getreden en naar mening van het UVW kon de werkgever vóór 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder toekenning van een transitievergoeding.

De werkgever stelt zich in deze kwestie op het standpunt dat een redelijke wetsuitleg meebrengt dat de werkgever wel aanspraak heeft op de compensatie van de transitievergoeding. Volgens de uitleg van het UWV zouden dienstverbanden die vóór 1 juli 2015 slapend zijn geworden, worden uitgesloten van de compensatieregeling. Dat leidt tot ongelijke situaties. Bovendien kan dit ertoe leiden dat dienstverbanden die reeds vóór 1 juli 2015 zogenaamd ‘slapen’ niet worden beëindigd en het fenomeen ‘slapende dienstverbanden’ blijft voortduren. Dat is juist wat de wetgever wil voorkomen.

Naar oordeel van de rechtbank heeft de werkgever gelijk. De wetgever heeft volgens de rechtbank niet stilgestaan bij de specifieke situatie als in het onderhavige geval en een redelijke wetsuitleg strookt niet met het standpunt van het UWV. Als het einde van het reguliere opzegverbod wegens ziekte vóór 1 juli 2015 is gelegen, staat dit de compensatie van de transitievergoeding niet in de weg. Het UWV dient de werkgever alsnog te compenseren en aldus de transitievergoeding te betalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of heeft u andere vragen in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan wel de transitievergoeding, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.