Sneuvelt het uitzendbeding?

Sneuvelt het uitzendbeding?

In uitzend-cao’s is een bepaling opgenomen betreffende de onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte of een bedrijfsongeval van de uitzendkracht. Deze bepaling staat nu op de tocht. Volgens de advocaat-generaal is deze bepaling namelijk niet rechtsgeldig.

Het uitzendbeding wordt veelal gebruikt in een arbeidsovereenkomst die uitzendbureaus en uitzendkrachten met elkaar overeenkomen. Krachtens dit uitzendbeding wordt de terbeschikkingstelling geacht met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op verzoek van de inlener op het moment dat sprake is van ziekte of een ongeval zijdens de uitzendkracht. Bij een ziekmelding eindigt de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht aldus direct.

Naar overtuiging van de advocaat-generaal zou de in het beding opgenomen fictie – namelijk dat de inlener bij een ziekmelding geacht wordt een beëindigingsverzoek te hebben gedaan – in strijd zijn met de wet. Op grond van de wet dient de inlener namelijk een verzoek te doen tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Voorts zou de constructie van het uitzendbeding het wettelijke ontslagstelsel doorkruisen. Dit is volgens de advocaat-generaal niet toegestaan, gelet op de rechtsbescherming van de zieke werknemer.

De Hoge Raad zal zich naar verwachting op 17 maart 2023 uitlaten over de rechtsgeldigheid van het uitzendbeding.

We houden u op de hoogte!

Heeft u vragen over naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.