Schending informatieplicht werkgever?

Schending informatieplicht werkgever?

Op grond van de wet is een werkgever verplicht om een werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van een aantal wezenlijke kenmerken van de arbeidsovereenkomst. In deze kwestie speelt de vraag of de werkgever hieraan heeft voldaan.

Een werknemer is op 1 november 1994 in dienst getreden bij werkgever in de functie van jurist beroepsaansprakelijkheid. Op de arbeidsovereenkomst was een cao van toepassing. In 2008 zegt de werknemer de arbeidsovereenkomst op, waarna ze enkele maanden later opnieuw terugkeert bij haar voormalige werkgever.

Krachtens de van toepassing zijnde cao had werknemer gebruik kunnen maken van de ouderenregeling. Bij gebrek aan wetenschap heeft ze dit echter nagelaten. Werknemer stelt zich vervolgens op het standpunt dat de werkgever de informatieplicht heeft geschonden door werknemer niet te informeren over de mogelijkheid om gebruik te maken van de ouderenregeling. Om die reden vordert werknemer een geldelijke compensatie van de uren die zij in het kader van de ouderenregeling had kunnen opnemen.

Uit hoofde van de wet is een werkgever verplicht om aan een werknemer een opgave te verstrekken van de toepasselijke cao. Deze opgave dient binnen één maand na het aangaan van de arbeidsovereenkomst te worden verstrekt. In 1994 heeft de werkgever de werknemer in onderhavige kwestie geïnformeerd over de toepasselijke cao. In 2008 heeft men dit nagelaten. Naar oordeel van de kantonrechter heeft de werkgever hier echter wat betreft de toepasselijke cao niet in strijd gehandeld met de informatieplicht. Werknemer was eerder (in 1994) gewezen op de cao en werkgever mocht erop vertrouwen dat werknemer – zelf jurist – bekend was met de cao.

De vervolgvraag is of de werkgever de werknemer had moeten informeren over de ouderenregeling die in 2009 in werking is getreden. De kantonrechter oordeelt hierover dat een werkgever er niet vanuit mag gaan dat een werknemer jaarlijks kennisneemt van de cao-bepalingen, ook niet als de betreffende werknemer een jurist is. Op grond van de informatieplicht in samenhang met goed werkgeverschap mag van een werkgever worden verwacht dat men de werknemer informeert over de belangrijkste bepalingen en de belangrijkste wijzigingen van de cao. De ouderenregeling, op grond waarvan werknemers met behoud van het volledige salaris werden vrijgesteld van werk, is naar oordeel van de kantonrechter een essentiële arbeidsvoorwaarde waarover de werknemers hadden moeten worden ingelicht. De werkgever heeft dit echter nagelaten. Derhalve is de werkgever tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en is de werkgever gehouden om de schade die de werknemer daardoor lijdt te vergoeden.

Het gevorderde schadebedrag van werknemer wordt vanwege eigen schuld aan de zijde van de werknemer wel gematigd met 40%. In 2008 zijn op verzoek van werknemer afwijkende afspraken gemaakt met werkgever. Daardoor was het onduidelijk voor allebei de partijen of de werknemer überhaupt viel onder de cao. Werknemer ging er daarbij zelf vanuit dat ze er niet onder viel. Daarnaast is volgens de kantonrechter van belang dat van werknemer als jurist kon worden verwacht dat zij zich zou verdiepen in haar arbeidsvoorwaarden en bij twijfel informatie zou inwinnen. Dit heeft werknemer niet gedaan. Bovenstaande omstandigheden in onderlinge samenhang leiden er naar oordeel van de kantonrechter toe dat de geleden schade mede aan de werknemer kan worden toegerekend. Werkgever dient uiteindelijk aan werknemer een bedrag van ruim € 16.000,- bruto te betalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of andere vragen met betrekking tot de informatieplicht van de werkgever, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.