Minder werk door het coronavirus?

Minder werk door het coronavirus?

De mogelijkheid tot deeltijd-WW

Het coronavirus zorgt binnen veel bedrijven voor een vermindering van werk. Deze bedrijven kunnen in aanmerking komen voor deeltijd-WW. Een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering kan worden verstrekt als de werkzaamheden moeten worden onderbroken ten gevolge van buitengewone omstandigheden. Bedrijfsproblemen die buiten het ondernemersrisico vallen, zoals het coronavirus, zijn aan te merken als buitengewone omstandigheden. Als werkgever kunt u dan een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen.

De ratio van de werktijdverkortingsregeling is om de werkgever in tijden van afnemende bedrijvigheid toe te staan de werknemer tijdelijk minder te laten werken zonder dat dit onmiddellijk hoeft te leiden tot ontslag. Voor de werkgever betekent dit een tijdelijke vermindering van de loonlasten. De werkgever betaalt het loon door aan haar werknemers. Als deze werknemers aan de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering voldoen, zal de werkloosheidsuitkering aan de werkgever toekomen.

De vergunning voor werktijdverkorting dient te worden aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken. Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor werktijdverkorting dient in ieder geval voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Als eenmaal een ontheffing wordt verleend voor werktijdverkorting dan geldt deze voor een periode van ten hoogste 6 weken. Op verzoek van de werkgever kan deze ontheffing driemaal worden verlengd, telkens voor een periode van ten hoogste 6 weken.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met ons op via https://www.sijbenpartners.nl/contact