Last minute vakantie opnemen

Last minute vakantie opnemen

De reisadviezen voor landen binnen Europa zijn onlangs versoepeld. Dit maakt het aantrekkelijker voor mensen om last minute een vakantie te boeken. Maar wat als een werknemer nog geen verlof heeft aangevraagd bij zijn werkgever, dient dit verlof dan op het laatste moment te worden toegekend of kan de werkgever dit ook weigeren?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal dagen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal uren dat men per week werkt. Daarnaast kennen veel werkgevers meer vakantiedagen toe dan het wettelijke minimum, de zogenoemde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Een werkgever is verplicht werknemers ieder jaar in de gelegenheid te stellen om het wettelijk minimum aantal vakantiedagen op te nemen. In beginsel is de wens van de werknemer die vakantie wil opnemen leidend en stelt de werkgever de vakantie overeenkomstig deze wensen vast.

Het afkeuren van een vakantieaanvraag door de werkgever is alleen toegestaan als er gewichtige redenen zijn om een werknemer geen vakantie te laten opnemen in de gewenste periode. Dit moet betekenen dat de vakantieaanvraag van de werknemer een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de capaciteit van het bedrijf het niet toelaat dat een werknemer op dat tijdstip op vakantie gaat omdat al meerdere werknemers in die periode vakantie hebben opgenomen. Dit kan voor werknemers een prikkel zijn om zo vroeg mogelijk de vakantieaanvraag in te dienen. Dit laatste is natuurlijk ook in het belang van de werkgever die op die manier minder snel met last minute vakantieaanvragen geconfronteerd zal worden.


Een werkgever moet krachtens de wet binnen twee weken beslissen op een vakantieaanvraag van een werknemer. Als de werkgever een vakantieaanvraag afkeurt om gewichtige redenen dan moet dit wel schriftelijk onderbouwd worden. Laat de werkgever niets weten binnen die twee weken dan mag de werknemer er in beginsel vanuit gaan dat de vakantie is vastgesteld conform de wensen.

Van bovenstaande wijze van het vaststellen van vakantie kan worden afgeweken. Dit kan worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, een cao of een van toepassing verklaard personeelshandboek. Werkgevers kunnen bepaalde afspraken, periodes of termijnen hanteren omtrent vakantieaanvragen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Zo kan vooraf worden vastgesteld in welke periode een werknemer vakantie moet opnemen, denk aan een bedrijfsvakantie, of op welke datum de vakantieaanvraag voor de zomervakantie uiterlijk ingediend moet zijn. Een werknemer kan in beginsel geen afwijking hiervan afdwingen omdat bij  ondertekening van de arbeidsovereenkomst hiermee is ingestemd.

Of een werknemer last minute vakantie kan aanvragen, is afhankelijk van de afspraken die binnen een bedrijf hierover zijn gemaakt. Is niets geregeld dan kan een werkgever de aanvraag weigeren bij een gewichtige reden. Een werkgever – net als een werknemer – dient zich wel redelijk op te stellen.


Om onduidelijkheden en onenigheden zoveel mogelijk te voorkomen is het raadzaam om binnen een bedrijf duidelijke afspraken te maken omtrent vakantieaanvragen. 

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande vragen, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.