Huurverlaging door Corona, dit is wat u moet weten.

Huurverlaging door Corona, dit is wat u moet weten.

Steeds meer ondernemers die een bedrijfspand huren worden in het gelijk gesteld als ze naar de rechter stappen om huurverlaging af te dwingen. Met succes bepleiten zij kortingspercentages van 25 tot 50 procent. Voor huurders kan een dergelijke uitspraak de redding zijn van hun bedrijf. In het hiernavolgende zal kort worden uiteengezet hoe rechters een vordering tot huurverlaging ten gevolge van de coronacrisis beoordelen.

Gebrek
Om aanspraak te kunnen maken op huurprijsvermindering is allereerst vereist dat er sprake is van een ‘gebrek’ aan het gehuurde. In het gros van de tot nu toe gedane uitspraken oordelen rechters dat het niet/beperkt kunnen gebruiken van het gehuurde ten gevolge van de coronacrisis in combinatie met de regeringsmaatregelen als een gebrek moet worden gekwalificeerd. Ook de wetgever heeft bij het opstellen van de wet bepaald dat als een overheidsmaatregel het gebruik van het gehuurde verhindert, dit in beginsel een gebrek oplevert.

Moet de huurprijs worden aangepast?
Indien er sprake is van een gebrek betekent dat echter niet direct dat de huurprijs moet worden verlaagd. De rechter zal beoordelen of instandhouding van de bestaande huurprijs nog aanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Om aan te tonen dat de huurprijs verlaagd dient te worden, zal de huurder financiële gegevens moeten overleggen waaruit blijkt dat de omvang van zijn verlies aan inkomsten en omzet dusdanig is dat hij daardoor geen middelen meer tot zijn beschikking heeft om de volledige huur te voldoen. Wil de verhuurder geen huurprijsverlaging, dan zal deze moeten aantonen dat het inkomstenverlies voor hem onaanvaardbaar is.

Huurprijsverlaging contractueel uitgesloten
Het enkele feit dat de verlaging van de huurprijs contractueel is uitgesloten, doet er niet aan af dat de huurder hier alsnog aanspraak op kan maken. De meeste rechters beschouwen de coronacrisis en regeringsmaatregelen namelijk als een onvoorziene omstandigheid die niet in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden is verwerkt. Als gevolg hiervan kan de verhuurder geen beroep doen op een eventuele contractuele uitsluiting van huurprijsvermindering.

Hoeveel lager wordt de huur?
Wanneer er sprake is van groot verlies van omzet en inkomsten zullen rechters in beginsel aanleiding zien om de huurprijs te matigen. Bij volledig verlies van inkomsten zal dit in de praktijk leiden tot een huurverlaging van 50%. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit een ander percentage zijn.

Bent u een huurder of verhuurder van een bedrijfs-, winkel of horecaruimte en wilt u weten of u of uw huurder recht heeft op huurprijsvermindering? Of heeft u bijstand nodig in geschillen over vastgoed en huur? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: https://www.sijbenpartners.nl/contact

Wij helpen u graag!