Gezellige kerstborrel

Gezellige kerstborrel

Kerstborrels betreffen veelal een gezellig samenzijn. Een werknemer van ProRail zorgde tijdens de jaarlijkse kerstborrel echter voor de nodige consternatie. Onder invloed van alcohol beledigde hij een collega en werd hij handtastelijk. Lees verder hoe ProRail daarmee is omgegaan alsmede het oordeel van de rechter in onderhavig geval.

De werknemer in deze kwestie betreft een verkeersleider van ProRail. Tijdens de jaarlijkse kerstborrel van ProRail heeft zich een incident voorgedaan. Onder invloed van alcohol heeft de werknemer een collega beledigd. Hij zei onder andere tegen zijn collega dat ze er vroeger een stuk beter uit zag. Tevens heeft de werknemer zijn collega herhaaldelijk betast. De werkgever heeft de werknemer geschorst wegens overtreding van de gedragscode. Na nader onderzoek heeft werkgever de werknemer op staande voet ontslagen.

De kantonrechter overweegt dat de gedragingen van de werknemer aan de hand van de omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld. Vervolgens kan worden bepaald of de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is beëindigd. In dit verband is de geldende gedragscode en het sanctioneringsbeleid van ProRail van belang.

In de gedragscode en het sanctioneringsbeleid van ProRail is opgenomen dat bij het opleggen van enige sanctie rekening dient te worden gehouden met diverse factoren, zoals de mate van opzet, verwijtbaarheid en eventuele schade.

De kantonrechter is van oordeel dat ProRail haar eigen beleid niet goed heeft opgevolgd, doordat geen rekenschap is gehouden met de door haar zelf genoemde factoren. Er was voorts geen sprake van een eerdere overtreding door de werknemer. Uit de ontslagbrief blijkt verder niet dat rekening is gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals de (lange) duur van zijn dienstverband. Ook blijkt geenszins dat een lichtere maatregel ter sprake is gekomen.

Hoewel de kantonrechter onderstreept dat het gedrag van de werknemer niet door de beugel kan, ontslaat dat ProRail niet van haar plicht om de situatie aan de hand van haar eigen gedragscode en sanctioneringsbeleid te beoordelen. Ook de zorgplicht van ProRail jegens (andere) werknemers doet volgens de kantonrechter niets aan dit gegeven af. De stelling dat het gegeven ontslag passend is in de context van de #MeToo-discussie, doet aan het vorengaande volgens de kantonrechter niets af. Het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet wordt aldus toegewezen. Het door ProRail ingediende ontbindingsverzoek wordt voorts afgewezen.