Compensatieregeling transitievergoeding per 1 april 2020

Compensatieregeling transitievergoeding per 1 april 2020

Per 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Vanaf die datum kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV.

De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt.

Voor compensatie van transitievergoedingen, die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald, geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na 1 april 2020 moet worden ingediend. Voor compensatie van de transitievergoeding die op of na 1 april 2020 is betaald, moet de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding worden ingediend.

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie, en wat de hoogte daarvan is, moet een werkgever aan het UWV in ieder geval informatie verstrekken waaruit blijkt:

dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;

de duur van de arbeidsovereenkomst;

dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;

dat de transitievergoeding is betaald;

hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en

hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De beslistermijn voor oude gevallen (1 juli 2015 tot 1 april 2020) is gesteld op zes maanden. Voor aanvragen van een compensatie transitievergoeding die op of na 1 april 2020 is betaald, geldt dat het UWV in beginsel binnen acht weken moet beslissen.

Heeft u vragen over de compensatie van transitievergoedingen, of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van een aanvraag, neem dan vrijblijvend contact op info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.