Betaling aan een oplichter, en nu?

Betaling aan een oplichter, en nu?

Het komt steeds vaker voor dat oplichters een andere identiteit aannemen door digitale gegevens zoals websites, e-mailadressen en ip-adressen te manipuleren. Op die manier kunnen zij ook facturen in naam van de daadwerkelijke schuldeiser naar klanten sturen. Als achteraf blijkt dat je een oplichter hebt betaald, kan je dan het standpunt innemen dat de factuur voldaan is? Ligt het risico van oplichting aldus bij de schuldeiser of de schuldenaar?

Het kan gebeuren dat jouw schuldeiser wordt gehackt. De oplichter doet zich voor als de schuldeiser en je betaalt vervolgens zonder dit te weten aan de verkeerde persoon. De schuldeiser heeft dan nog altijd geld van jou tegoed. De Hoge Raad heeft zich recent uitgelaten voor wiens risico en rekening deze vorm van oplichting komt.  

In de kwestie van de Hoge Raad ging het over de verkoop van een partij metaal. De koper had het geld overgemaakt naar, wat leek, de verkoper. Achteraf bleek dat dit niet de verkoper was maar een oplichter. In de procedure ging het vervolgens om de vraag of de verkoper alsnog aanspraak kon maken op het te betalen bedrag voor het metaal. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de schuldeiser tegenover de schuldenaar zich er in beginsel op kan beroepen dat de verklaring niet van hem afkomstig is, zelfs als de schuldenaar mocht aannemen dat de verklaring echt was. Het betalen aan een oplichter komt in beginsel aldus voor rekening van de schuldenaar. De schuldenaar dient in principe dan ook nog altijd te betalen aan de schuldeiser.

Er kunnen volgens de Hoge Raad echter bijzondere omstandigheden zijn die meebrengen dat de geheel of gedeeltelijk betaalde factuur aan een oplichter aan de schuldeiser moet worden toegerekend. De Hoge Raad heeft aangegeven dat bij de beoordeling daarvan een rol speelt in hoeverre partijen adequate voorzorgsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat een derde in staat is om zich voor een van hen uit te geven.

Concluderend, betaling aan een fraudeur komt in beginsel voor eigen risico en rekening. Het is verstandig om in geval van twijfel facturen te controleren alvorens tot betaling over te gaan. Er kunnen wel omstandigheden zijn die maken dat betaling aan een fraudeur voor rekening van de schuldeiser komt. Het valt dan ook aan te raden om zorg te dragen voor onder meer een afdoende internetbeveiligingssysteem om oplichting te voorkomen. Of in een specifiek geval sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden zal afzonderlijk moeten worden beoordeeld.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen of heeft u zelf te maken met een situatie waarin u twijfelt, dan wel problemen zijn opgetreden omtrent de betaling van een factuur, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045–5602200.