Aanneming van werk

Aanneming van werk

Dagelijks worden overeenkomsten tot aanneming van werk gesloten. Het komt regelmatig voor dat een contractspartij tegen problemen aanloopt, zoals het niet verrichten van betalingen door de opdrachtgever, dan wel het niet leveren van deugdelijk werk door de opdrachtnemer. In dit artikel leggen wij u uit hoe te handelen in die situaties.

Bij een overeenkomst tot aanneming van werk verplicht de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om tegen betaling een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. De opdrachtgever moet een prijs in geld betalen. Denk hierbij aan de bouw van een veranda waarbij de aannemer (opdrachtnemer) zich verplicht om deze te bouwen en de opdrachtgever (de klant) zich verplicht om een betaling te doen.

Het komt vaak voor dat partijen de overeengekomen verplichtingen niet nakomen. De aannemer kan bijvoorbeeld zijn werkzaamheden niet – dan wel niet deugdelijk – verrichten of de opdrachtgever betaalt de overeengekomen prijs niet. In dat geval dient u in beginsel uw contractspartij in gebreke te stellen. Dit houdt in dat u een brief stuurt waarin u uw contractspartij verzoekt om binnen een redelijke termijn alsnog de opdracht na te komen.

Als uw contractspartij vervolgens niet nakomt, treedt verzuim in. Verzuim is de toestand die intreedt als de ander zijn verplichtingen niet nakomt. In sommige gevallen kan verzuim intreden als een bepaalde termijn is verstreken. Bijvoorbeeld wanneer u een termijn voor de oplevering of nakoming hebt afgesproken.

Het gevolg van verzuim kan de ontbinding van de overeenkomst inhouden. De ontbinding kan zowel buitengerechtelijk als in rechte plaatsvinden. De ontbinding van de overeenkomst buiten rechte houdt in dat u de overeenkomst ontbindt zonder dat er een procedure bij de rechter plaatsvindt. Een ontbinding in rechte houdt in dat u de rechter verzoekt om de overeenkomst te ontbinden. Wanneer een overeenkomst wordt ontbonden dient alles – voor zover daarover discussie bestaat – ongedaan te worden gemaakt. De opdrachtgever dient bijvoorbeeld de materialen terug te geven aan de aannemer en de aannemer dient de betaling terug te storten op de rekening van de opdrachtgever. Een ander gevolg van verzuim kan het vorderen van een (vervangende) schadevergoeding inhouden.

Indien een contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan is het juridisch gezien van groot belang om de juiste stappen te nemen. Hiermee voorkomt u dat u ten onrechte met lege handen komt te staan. Wij staan vaak succesvol contractspartijen bij die een geschil hebben betreffende een overeenkomst tot aanneming van werk.

Komt uw contractspartij zijn verplichtingen niet na? Wilt u uw contractpartij in gebreke stellen? Wilt u weten of uw contractpartij in verzuim is? Of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.