Mogelijke onderwerpen Ondernemingsrecht voor presentaties en het seminar op donderdag 30 november 2017:

Vul het interesseformulier in vóór 1 augustus, klik hier.

1. Overname: (praktische) do’s en dont’s.
Bij een overname spelen verschillende disciplines een rol. Hoe verloopt bij voorbeeld een due dilligence, waarom een geheimhoudingsovereenkomst, waarop moet de koper en verkoper bedacht zijn en hoe regel ik de aansprakelijkheden? Wij leggen uit.

2. Stapelfinancieringen: bank, privé, kapitaal, crowdfunding en eigen kapitaal.
De tijd dat de bank de totale financiering voor haar rekening neemt is voorbij. Door strengere wetgeving (Basel III en Solvency II) is het voor een bank lastiger en duurder geworden om een krediet te verstrekken. Alternatieve financieringsvormen voor met name het MKB zijn een steeds belangrijkere bron van kapitaal geworden. Wij leggen uit waaraan u moet denken (en bieden u alternatieven).

3. Reorganisatie: doorstart, pre-pack en personeel. Mede bezien vanuit het oogpunt van Estro.
De zogenoemde “Estro”-uitspraak van het Europese Hof van 22 juni jl. heeft grote gevolgen voor de in Nederland in zwang geraakte “pre-pack” praktijk. Wat zijn de consequenties (met terugwerkende kracht)? Hoe nu verder? Tegelijkertijd ligt de Wet Continuïteit Ondernemingen 1 voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Hoe – tot goedkeuring van deze wet – te handelen bij bedrijven die eventueel kansrijk zouden kunnen doorstarten? Is het toch nog mogelijk om, binnen het kader van de Estro uitspraak, hierover met verschillende partijen overleg te voeren? Wij geven u tips.

4. Ondernemingsraad en medezeggenschap gericht op wat betekent dit nu voor een ondernemer.
Veel bedrijven dienen een PV, OR of COR te hebben. Wat betekent dit voor uw bedrijf, wat zijn de rechten en verplichtingen in de relatie tot de PV of (C)OR en hoe kunt u op een praktische wijze met de PV/(C)OR samenwerken?

5. Herrie in de tent, we gaan naar Amsterdam! Geschillen tussen aandeelhouders of aandeelhouders en bestuur en hoe deze op te lossen.
Wat te doen als bijvoorbeeld de stemverhoudingen staken (50/50-verhoudingen) en aandeelhouders er niet uitkomen? Of als het bestuur besluiten neemt die naar uw mening gegronde redenen geven om aan een juist beleid te twijfelen? Wat zijn de mogelijkheden als u minderheidsaandeelhouder bent en u raakt ‘benkneld’? De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam kan dan de juiste, snelle en efficiënte route zijn, ook voor het vragen van onmiddellijke voorzieningen waarin snelle besluitvorming vereist is.

6. UBO (Ultimate Beneficial Owner).
Bent u ondernemer of dga? En heeft u een direct of indirect belang groter dan 25 procent? Dan krijgt u binnenkort te maken met het UBO-register. In dit register worden gegevens van u opgenomen, die u als Ultimate Beneficial Owner (UBO) kunnen kwalificeren. U bent dan zichtbaar (met naam, geboortemaand en-jaar nationaliteit en woonstaat en uw UBO-belang. Een UBO geldt evenwel niet voor trusts of buitenlandse ondernemingen en rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland.

7. Hoe werkt beslag leggen?
Wanneer kunt u beslag leggen? Heeft u daar altijd een vonnis voor nodig? Hoe werkt die procedure in kort bestek? En waarop kunt u beslag leggen? Sinds 2015 is het (door inwerkingtreding van de Herschikte EEX-Verordening) ook mogelijk om, onder omstandigheden, aan de Nederlandse Voorzieningenrechter beslagverlof te vragen om beslag te mogen leggen op goederen in het buitenland. Wij leggen uit hoe dat werkt en waarop moet worden gelet.

8. Dataverkeer: privacy, datalakken en de Algemene verordening gegevensverwerking.
In mei 2017 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming in werking. Deze rechtstreeks werkende Europese wet geldt dan voor de gehele EU. Er komt een versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties met name in het geval van grootschalige gegevensverwerking. En er kunnen hoge boetes worden opgelegd. Ook voor uw bedrijf/organisatie kan dit van belang zijn. In deze lezing zal worden ingegaan op het belang van de Algemene verordening gegevensverwerking.

9. De nieuwe Omgevingswet komt eraan.
De bedoeling is de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen en samen te voegen. Zo moet het straks bijvoorbeeld makkelijker worden om bouwprojecten te starten. Vier ontwerpbesluiten geven de bijbehorende spelregels. In deze lezing zullen de ins and outs van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking zal treden, worden toegelicht.

10. Welke invloed heeft Europa?
Europa heeft meer invloed op ons dagelijks leven dan we veelal weten. Direct werkende verordeningen en om te zetten richtlijnen van de EU zijn van groot belang. In deze lezing wordt ingegaan op de juridische impact van ‘ Europa’. Er zullen enkele tot de verbeelding sprekende, actuele voorbeelden worden doorgenomen. Wat kan en doet de commissie, welke procedures kunnen worden gevoerd bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg? Ook de rol van het andere ‘ Europa’, te weten het hoe en waarom van het Europees Hof voor de rechten van de mens in Staatsburg, zal aan bod komen.

11. Eigen onderwerp(en)
Geef eventueel een eigen onderwerp aan (max. 3).

Terug