Pinksteren

Gepubliceerd op
In verband met Pinksteren is ons kantoor maandag 1 juni 2020 gesloten. Dinsdag 2 juni 2020 zijn wij weer bereikbaar.

Huurprijsvermindering tijdens de coronacrisis?

Gepubliceerd op
De coronacrisis grijpt om zich heen en nog steeds ligt een groot deel van het dagelijks leven stil. De maatregelen die ter bestrijding van het virus zijn genomen hebben geleid tot de gedwongen sluiting van een groot aantal ondernemingen, zoals sportscholen en horecagelegenheden. Andere sectoren, waaronder de detailhandel, laten dramatische cijfers zien. In de tussentijd…

Noodpakket 2.0

Gepubliceerd op
Twee maanden na aankondiging van het Noodpakket banen en economie verlengt het kabinet diverse maatregelen uit het eerste noodpakket. Hierbij worden wel verschillende voorwaarden aangepast om ruimte te geven aan het aanpassingsvermogen van de economie. Onderstaand wordt op de belangrijkste wijzigingen ingegaan.   Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Met het oog op het aflopen…

Hemelvaart

Gepubliceerd op
In verband met Hemelvaart is ons kantoor 21 mei 2020 gesloten. Vrijdag 22 mei 2020 zijn wij weer bereikbaar.

Wijziging NOW-regeling; individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen een beroep doen op de NOW

Gepubliceerd op
De tweede wijziging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid is onlangs gepubliceerd. Deze wijzigingsregeling is per 5 mei 2020 van kracht.   De belangrijkste wijziging is dat het voor individuele werkmaatschappijen mogelijk wordt gemaakt om subsidie voor hun loonkosten aan te vragen op basis van een omzetdaling van de werkmaatschappij, indien bij het concern…

Sijben & Partners Academy

Gepubliceerd op
In verband met het corona virus hebben wij besloten alle geplande lezingen en masterclasses van de Sijben & Partners Academy in de maanden april, mei en juni te verplaatsen naar september, oktober, november en december. Wij ontvangen dan, zoals het er nu uitziet, maximaal 10 personen per lezing en zorgen voor meer dan anderhalve meter…

Hoe om te gaan met vakantiedagen tijdens de coronacrisis?

Gepubliceerd op
Door de uitbraak van het coronavirus nemen de activiteiten in een groot aantal sectoren af. Een dalende omzet voor een langere periode ligt veelal in het verschiet. Aanlokkelijk om als werkgever aan werknemers te verzoeken om in deze periode vakantiedagen op te nemen. Maar mag een werkgever haar werknemers ook verplichten om vakantiedagen op te…

Bevrijdingsdag

Gepubliceerd op
In verband met Bevrijdingsdag is ons kantoor 5 mei 2020 gesloten. Woensdag 6 mei 2020 zijn wij weer bereikbaar.

Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen

Gepubliceerd op
Werkgevers die kampen met een substantieel omzetverlies van tenminste 20% kunnen vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming in loonkosten. De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.   De…

Compensatieregeling transitievergoeding per 1 april 2020

Gepubliceerd op
Per 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Vanaf die datum kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV.   De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door…

Corona: de gevolgen voor de nakoming van verbintenissen

Gepubliceerd op
Het kabinet heeft op 23 maart 2020 verscherpte maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Wederom gaat het om maatregelen die ondernemend Nederland hard raken. De nieuwe maatregelen kunnen onder andere tot gevolg hebben dat leveranciers producten niet kunnen uitleveren, dat aannemers opdrachten niet (tijdig) kunnen nakomen en dat reeds betaalde opleidingstrajecten geen doorgang kunnen…

Update Noodpakket banen en economie

Gepubliceerd op
Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het Noodpakket banen en economie geïntroduceerd. Doel hiervan is om ondernemend Nederland tegemoet te komen. Tot dusverre kunnen zelfstandige ondernemers al een aanvraag voor tijdelijke ondersteuning indienen. Hieronder een korte update.   Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers   Zelfstandige ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen vanwege…

Hoge billijke vergoeding voor ontslagen SNS Manager.

Gepubliceerd op
De Limburger, 20 maart 2020.

Coronacrisis: noodpakket ter ondersteuning van ondernemers

Gepubliceerd op
De maatregelen die in Nederland worden genomen tegen de uitbraak van het coronavirus hebben een grote impact. Veel ondernemingen moeten tijdelijk de deuren sluiten. Ook overige sectoren kampen met lagere winstverwachtingen en moeten mogelijk sterke verliezen ondergaan. Het kabinet komt ondernemend Nederland tegemoet met het Noodpakket banen en economie. Het gaat om de volgende maatregelen:…

Regeling Werktijdverkorting stopgezet!

Gepubliceerd op
De regeling Werktijdverkorting is per direct stopgezet. Een ongekend groot aantal werkgevers heeft de afgelopen weken een beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat deze regeling niet geschikt is voor de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Het aanvragen van Werktijdverkorting is dan ook niet meer…

Update: loondoorbetaling bij werktijdverkorting?

Gepubliceerd op
Bedrijven die een vergunning voor werktijdverkorting hebben gekregen vanwege het coronavirus, hoeven geen loon door te betalen over de uren die de werknemer in het kader van werktijdverkorting niet werkt. Volgens de Rijksoverheid dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen in geval van werktijdverkorting. Deze gedachtegang strookt echter niet met de…

Minder werk door het coronavirus?

Gepubliceerd op
De mogelijkheid tot deeltijd-WW Het coronavirus zorgt binnen veel bedrijven voor een vermindering van werk. Deze bedrijven kunnen in aanmerking komen voor deeltijd-WW. Een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering kan worden verstrekt als de werkzaamheden moeten worden onderbroken ten gevolge van buitengewone omstandigheden. Bedrijfsproblemen die buiten het ondernemersrisico vallen, zoals het coronavirus, zijn aan te merken als buitengewone…

Privacy van de werknemer

Gepubliceerd op
Een werknemer heeft recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (privacy). Dit recht kent een wettelijke verankering in onder meer artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM. Eén van de dimensies van het recht op privacy van de werknemer betreft de ruimtelijke privacy. Ruimtelijke privacy impliceert dat een werknemer een fysieke…

Werkgeversaansprakelijkheid

Gepubliceerd op
Op grond van artikel 7:658 BW kan een werkgever door een werknemer aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade wegens een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Op de werkgever rust een zorgverplichting ter voorkoming van arbeidsongevallen. Maar hoe ver reikt deze zorgplicht? Krachtens artikel 7:658 lid 1 BW dient de werkgever ‘de lokalen, werktuigen en gereedschappen…

Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op
Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst opneemt. Op basis hiervan kan de werkgever besluiten om zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst, en dus de arbeidsvoorwaarden, te wijzigen. Wel van belang is dat het beding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Hiermee wordt beoogd om de werknemer te beschermen tegen…

Vakantiedagen: opnemen of uitbetalen?

Gepubliceerd op
Een werknemer heeft over ieder jaar waarin hij recht heeft op loon recht op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Indien een werknemer meer vakantiedagen krijgt dan de wettelijke, dan zijn dit bovenwettelijke vakantiedagen. De werkgever is krachtens artikel 7:638 lid…

Hoge Raad: verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

Gepubliceerd op
De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke…

Wie is de baas over vakantiedagen: de werkgever of werknemer?

Gepubliceerd op
Iedere werknemer heeft recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Maar wie stelt de vakantieperiode nu eigenlijk vast: de werkgever of de werknemer? Krachtens artikel 7:638 lid 2 BW stelt de werkgever de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. De zeggenschap over de vastgestelde vakantieperiode ligt aldus in belangrijke mate bij de…

Strijd met goede procesorde en verkeerde uitleg begrip ‘responstijd’

Gepubliceerd op
Strijd met goede procesorde en verkeerde uitleg begrip ‘responstijd’ (ECLI:NL:RBLIM:2019:8959) Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een interessant vonnis gewezen. In onderhavig vonnis wordt ingegaan op een tweetal vragen. Ten eerste de vraag of er sprake is van handelen in strijd met de goede procesorde. Ten tweede de vraag of er een juiste…

Wij zijn verhuisd

Gepubliceerd op
Vanaf 1 oktober is ons nieuwe adres: Oliemolenstraat 60, 6416 CB, Heerlen.

Verhuisdag

Gepubliceerd op
Wegens de verhuizing van ons kantoor zijn wij vandaag beperkt bereikbaar. Excuses voor het ongemak. Vanaf maandag zijn wij te vinden aan de Oliemolenstraat 60 te Heerlen.

Contractsvrijheid binnen een raamovereenkomst

Gepubliceerd op
Contractsvrijheid binnen een raamovereenkomst Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2019:5380) een kort maar krachtig vonnis gewezen. Hierin werd het de aanbestedende dienst verboden een deelopdracht onder de scope van een raamovereenkomst te laten uitvoeren door een andere partij dan de raamcontractant. De aanbestedende dienst in kwestie (Buch) had een raamovereenkomst gesloten met…

Wij gaan verhuizen

Gepubliceerd op
Vanaf 1 oktober a.s. is ons adres: Oliemolenstraat 60, 6416 CB, Heerlen.

Inschrijvingen terzijde gelegd alvorens aanvullende vragen te stellen

Gepubliceerd op
Inschrijvingen terzijde gelegd alvorens aanvullende vragen te stellen Onlangs hebben zowel de voorzieningenrechter in Amsterdam als de voorzieningenrechter in Den Haag een interessant vonnis gewezen betreffende het terzijde leggen van een inschrijving. In beide zaken was de vraag aan de orde of de aanbestedende dienst, alvorens de inschrijving terzijde te leggen, aanvullende vragen had moeten…

Arbeidsrechtsartikel: Niet getekende/geparafeerde bladzijde van de arbeidsovereenkomst leidt tot afwijzing loonvordering

Gepubliceerd op
Werkneemster is op 1 september 2003 in dienst getreden bij Pidoux als administratief medewerker. Op 3 maart 2017 wordt haar arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV wegens bedrijfseconomische redenen opgezegd. Werkneemster vordert betaling van een transitievergoeding van € 15.616,00 bruto en achterstallig loon over de periode van juni 2015 t/m 3 maart 2017. Werkneemster stelt…

Aanbod najaar Sijben & Partners Academy

Gepubliceerd op
Ons aanbod voor het najaar van onze Sijben & Partners Academy is bekend. Voor meer informatie of aanmelden: https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/aanmelden.php?sector=AR  

Arbeidsrechtsartikel: Kort geding: zieke werkneemster heeft recht op loondoorbetaling

Gepubliceerd op
De werkneemster is vanaf 1 november in dienst bij de werkgever als financieel medewerkster. Op 1 augustus heeft zij bij de Kamer van Koophandel een onderneming ingeschreven. Op 6 maart 2019 heeft zich met betrekking tot deze onderneming met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 als vennoot laten uitschrijven. Vanaf 12 maart 2019 is de…

Zwangere kassamedewerkster Gamma is terecht op staande voet ontslagen

Gepubliceerd op
Verzoekster is in dienst bij Budé, een franchise van Gamma. De werkzaamheden van verzoekster bestaan voornamelijk uit kassawerkzaamheden. Budé biedt aan haar klanten een voordeelpas aan. Werknemers mogen ook een dergelijke pas gebruiken. Verzoekster heeft haar leidinggevende medegedeeld dat zij zwanger is. Twee weken later wordt verzoekster ontslagen. Reden voor dat ontslag is onrechtmatig gebruik…

Werkgever grijpt te snel naar ontslag op staande voet bij werknemer die liegt over ernst en aard medische beperkingen

Gepubliceerd op
Een tramconducteur, in dienst van Securitas, wordt op staande voet ontslagen nadat uit bevindingen van onderzoeksbureau Pinkerton is gebleken dat de werknemer - ondanks zijn ziekmelding en mededeling bij de bedrijfsarts dat hij nergens toe in staat is - zich op een normale wijze gedraagt, met diverse mensen communiceert en zelfstandig diverse dagelijkse handelingen buiten…

Verwijtbaar handelen maar toch recht op transitievergoeding voor werknemer Toneelacademie

Gepubliceerd op
Verwijtbaar handelen maar toch recht op transitievergoeding voor werknemer Toneelacademie[1]   In de huidige tijd waarin de #metoo beweging aandacht vraagt voor grensoverschrijdend gedrag, heeft het Gerechtshof Den Bosch de kantonrechter van de rechtbank Limburg op 2 mei 2019 gedeeltelijk teruggefloten. De werknemer in kwestie was sinds 1989 in dienst van de Toneelacademie en werkzaam…

Arbeidsrecht artikel: Werkneemster mag doorwerken na de AOW-leeftijd

Gepubliceerd op
De werkneemster is sinds 1 december 2007 bij de werkgever in dienst, laatstelijk als projectsecretaresse. De pensioenregeling van de werkgever gaat uit van een pensioenleeftijd van 68 jaar. In de cao is vermeld dat verzoeken om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden ingewilligd, mits het bedrijfsbelang zich er niet tegen verzet. De werkneemster…

Arbeidsrecht artikel: Tussenbeschikking. Werkgever wordt in de gelegenheid gesteld om de dringende reden te bewijzen

Gepubliceerd op
Werkneemster is op 6 april 2018 bij werkgever in dienst getreden in de functie van (sushi)kok. Op 2 december 2018 heeft werkgever werkneemster op staande voet ontslagen, omdat zij haar bedrijfsleider zou hebben geslagen en een mes naar zijn hoofd zou hebben gegooid. Werkneemster verzoekt om een billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging.…

Arbeidsrecht artikel: Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Gepubliceerd op
Per 1 januari 2019 is door de nieuwe wet ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof  (WIEG)’ een aanpassing van de Wet arbeid en zorg doorgevoerd. De wijziging ziet op een verlenging van de duur van het volledig betaald geboorteverlof van twee tot vijf dagen. Daarnaast is het mogelijk om, onder voorwaarden, vijf weken aanvullend geboorteverlof op te…

Arbeidsrecht artikel: All-in loon fysio staat op gespannen voet met art. 7:639 en 640 BW, maar wat is daarvan de consequentie?

Gepubliceerd op
Eiseres is voor bepaalde tijd in dienst getreden bij gedaagden als fysiotherapeute. Zij ontving een variabel/all-in salaris. In de arbeidsovereenkomst is tevens een nevenactiviteitenbeding, een non-concurrentiebeding en een boetebeding opgenomen. Het non-concurrentiebeding bevat geen motivering van de werkgever. Na opzegging van de arbeidsovereenkomst meent eisers dat zij te weinig salaris heeft ontvangen, maar gedaagden gaan…

Arbeidsrecht artikel: Ontslag op staande voet wegens veelvuldig te laat komen, schenden veiligheidsregels en intimidatie blijft in stand

Gepubliceerd op
Werknemer is op 12 maart 2018 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst getreden bij Verboon Groen & GWW B.V. (hierna: Verboon). In het personeelsreglement zijn onder meer regels opgenomen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Omstreeks juni 2018 is werknemer teruggezet in een lagere functie bij een gelijk salaris. Deze demotie…

Arbeidsrecht artikel: Werkgever maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Gepubliceerd op
Werknemer is een man van 57 jaar. Hij solliciteert naar de functie van startende kandidaat-notaris bij een maatschap. De maatschap wijst hem af voor de functie. Volgens werknemer is hij afgewezen omdat de maatschap hem te oud vindt voor de functie. De maatschap stelt dat zij werknemer heeft afgewezen omdat hij moeilijk inpasbaar en niet…

Arbeidsrecht artikel: Initiatiefvoorstel: werknemers krijgen recht op inzage salarisstrookjes collega’s

Gepubliceerd op
Organisaties met meer dan vijftig werknemers worden verplicht aan te tonen dat er bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Daartoe is op 7 maart 2018 het initiatiefwetsvoorstel tot ‘wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen…

Arbeidsrecht artikel: Werknemer die koffie dronk in plaats van toezichthouden, handelt niet ernstig verwijtbaar

Gepubliceerd op
Verweerder is bij Strukton in dienst als monteur en als grenswachter. In die laatste hoedanigheid moet hij toezicht houden bij het spoor. Geconstateerd wordt dat verzoek niet op de juiste plek aanwezig is, maar vanwege het slechte weer toezicht houdt vanuit zijn bus. Deze overtreding van de veiligheidsregels is voor Strukton aanleiding verweerder te schorsen…

Arbeidsrecht artikel: Werkgever niet verplicht om slapend dienstverband te beëindigen

Gepubliceerd op
De werknemer, geboren in 1953, is op 16 juli 2001 in dienst getreden bij een ziekenhuisgroep. Sinds 30 juni 2015 is de werknemer arbeidsongeschikt en sinds 16 augustus 2016 ontvangt hij een IVA-uitkering. De werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van de transitievergoeding. Hij stelt dat de werkgever ten onrechte het dienstverband slapend…

Arbeidsrecht artikel: Brexit en de gevolgen voor werknemers en werkgevers

Gepubliceerd op
In deze bijdrage worden een aantal ingrijpende gevolgen van de Brexit voor werkgevers en werknemers besproken. Genoemd wordt dat de belangrijkste en meest ingrijpende gevolgen van de Brexit voor werkgevers en werknemers lijken te liggen op het terrein van het migratierecht. Genoemd wordt voorts dat het ontwerp-terugtrekkingsakkoord voorziet in een transitieperiode tot 1 januari 2021.…

Arbeidsrecht artikel: Verduistering door de werknemer. Camerabeelden toegelaten ondanks verzet hiertegen in verband met inbreuk op privacy van de werknemer.

Gepubliceerd op
Werknemer is op staande voet ontslagen wegens verduistering van zaken van de werkgever van zware metalen zoals goud. Na vermoedens daarover heeft de werkgever camera’s gebruikt om bewijs te verkrijgen van deze verduistering. Van de vier betrokken medewerkers hebben er vier erkend zich schuldig te hebben gemaakt aan het ontvreemden van goud. De werknemer in…

Kantoor gesloten in verband met carnaval

Gepubliceerd op
In verband met carnaval is ons kantoor op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart 2019 gesloten. Woensdag 6 maart 2019 zijn wij weer bereikbaar.

Onterecht tweemaal ontslagen

Gepubliceerd op
Loonvordering toegewezen na ontslag op staande voet. Maurice Sijben is advocaat van werknemer. Dit artikel staat vandaag in De Limburger. Klik hier voor het artikel: Onterecht tweemaal ontslagen  

Werknemer gebruikt cocaïne op het personeelsfeest: geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Gepubliceerd op
Werknemer gaat naar een personeelsfeest van werkgever op een kampeerboerderij. In de avond gaat werknemer met enkele collega´s naar de slaapkamer en biedt cocaïne aan haar collega’s aan. Eén collega gaat op het aanbod in. Samen met deze collega gebruikt werknemer cocaïne. Daarna voegen zij zich weer bij het gezelschap. Werkgever komt hierachter en vervolgens…

Stroomonderbreking

Gepubliceerd op
Wegens een stroomonderbreking is ons kantoor slecht bereikbaar op woensdag 20 februari 2019 tussen 8.00 en 17.00 uur. Wij zijn derhalve niet te bereiken op ons kantoornummer. U kunt de navolgende telefoonnummers bellen: 06 – 18 01 40 05 en 06 – 23 46 08 47.

Ontslag op staande voet wegens wegnemen spullen blijft in stand

Gepubliceerd op
Ontslag op staande voet wegens wegnemen spullen blijft in stand Werknemer is per 1 januari 2009 in dienst getreden van FVH, een schoonmaak- en huismeesterbedrijf. Op 3 oktober 2018 is werknemer op staande voet ontslagen wegens het wegnemen en/of meenemen van spullen, omdat hij een derde in het pand van een opdrachtgever van FVH heeft…

Doktersassistente is een geregistreerd partnerschap aangegaan met patiënt en is benoemd als diens erfgenaam; ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen

Gepubliceerd op
Verzoekers hebben een huisartsenpraktijk en verzoeken in de onderhavige procedure de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een doktersassistente wegens (ernstig) verwijtbaar handelen. Dit omdat de doktersassistente de bij de uitoefening van haar beroep in acht te nemen professionele grenzen ver heeft overschreden. Zij is benoemd tot erfgenaam in het testament van een patiënt die in…

Maurice Sijben, nieuw lid Raad van Toezicht Arcus en Leeuwenborgh

Gepubliceerd op
https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/nieuwe-raad-van-toezicht-voor-fusiecollege/

Rechter verbiedt staking bij VDL Nedcar. Waarom en hoezo nu eigenlijk?

Gepubliceerd op
Werknemers bij Nedcar wilden deelnemen aan een landelijke staking, maar de rechter verbiedt de staking bij de autofabriek. Met toelichting op de mondelinge uitspraak en naschrift vanwege de schriftelijke uitspraak. Omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao Metalektro nog steeds in een impasse zitten, riepen de vakbonden op tot een landelijke staking op 10 en…

Ontslag op staande voet van IKEA-medewerker wegens misbruik personeelspas is terecht, mede vanwege precedentwerking

Gepubliceerd op
Een medewerker van Ikea is sinds 1997 in dienst. Medewerkers van Ikea zijn in het bezit van een personeelspas, waarmee zij met korting aankopen kunnen doen. In de regels staat o.a. vermeld dat de aankopen buiten werktijd gedaan moeten worden en alleen voor eigen gebruik. Op 29 mei 2018 verschijnen enkele familieleden van de medewerker,…

Gedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur van een langdurig zieke werknemer

Gepubliceerd op
Gedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur van een langdurig zieke werknemer Een werkgever die de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer opzegt, is vaak een transitievergoeding verschuldigd. Ook als die opzegging komt omdat werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zijn werk niet meer kan doen. En de wachttijd voor een WIA-uitkering (2 jaar) is verstreken, zonder dat werknemer is hersteld.…

Voertaal op de werkvloer: wat moet een werkgever doen -en wat niet- bij een werknemer die onvoldoende Nederlands spreekt?

Gepubliceerd op
Voertaal op de werkvloer: wat moet een werkgever doen -en wat niet- bij een werknemer die onvoldoende Nederlands spreekt? De keuze voor de voertaal op de werkvloer behoort tot het instructierecht van werkgever. Een recente uitspraak laat zien dat zo’n keuze belangrijk is. https://lnkd.in/esX2dvY Werkgever kiest voor Nederlands als voertaal. Werknemer is van origine Spaanstalig…

Werkgever die werknemer ‘bulldozergedrag’ verwijt, blijkt vooral zelf de arbeidsverhouding te verstoren

Gepubliceerd op
Werkgever die werknemer ‘bulldozergedrag’ verwijt, blijkt vooral zelf de arbeidsverhouding te verstoren. Werkgevers die een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege disfunctioneren indienen, verzoeken vaak ook om ontbinding vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Doorgaans worden dan de feiten die het disfunctioneren moeten aantonen, ook gebruikt om te onderbouwen dat sprake is van een ernstig en…

Uitglijden bij inspectie vliegtuig is huis-, tuin- en keukenongeval

Gepubliceerd op
Rechtbank Amsterdam, 16 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:445  De werknemer is als piloot in dienst van KLM. Op 5 februari 2015 heeft de werknemer op het vliegveld van Venetië een ‘pre-flight’ inspectie uitgevoerd van het toestel waarmee hij die dag naar Schiphol terug zou vliegen, dit omdat het regende bij een temperatuur van vijf graden boven nul…

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

Gepubliceerd op
Bericht van 31 mei 2018 op rijksoverheid.nl Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie verschillende bedragen toegevoegd; deze zijn berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. In de scenario's is…

Handtastelijk en toch geen geldig ontslag op staande voet. Hoe zit dat (met #MeToo)?

Gepubliceerd op
Handtastelijk en toch geen geldig ontslag op staande voet. Hoe zit dat (met #MeToo)? Tijdens de kerstborrel betast een werknemer van ProRail een collega. Het incident wordt bij ProRail gemeld en er vindt een gesprek plaats met werknemer. Uiteindelijk volgt ontslag op staande voet. Werknemer vecht dit ontslag aan. De kantonrechter maakt – terecht -…

Schoonmaakster handelt ernstig verwijtbaar door geen gehoor te geven aan re-integratieoproepen

Gepubliceerd op
Werkneemster is als schoonmaakster in dienst bij Blinck Schoon. Zij is geruime tijd arbeidsongeschikt geweest. Na bezoek aan de bedrijfsarts wordt een plan van aanpak opgesteld waarin staat vermeld dat beide partijen van mening zijn dat werkneemster niet inzetbaar is voor werk. Niet veel later stelt de bedrijfsarts evenwel voor werkneemster toch te laten starten…

Werknemer weigert baard af te scheren: geen dringende reden ontslag op staande voet

Gepubliceerd op
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 22 augustus 2017, ECLI:NL:OGHACMB:2017:179 Werknemer is in dienst van Riu als bar back. In het arbeidsreglement van Riu staat dat gezichtsbeharing alleen is toegestaan wanneer dit netjes is getrimd. Werknemer heeft een baard. Riu uit haar bezwaar over de…

Ontslag op staande voet na niet verwijderen LinkedIn-connecties houdt geen stand

Gepubliceerd op
Ontslag op staande voet na niet verwijderen LinkedIn-connecties houdt geen stand Een werknemer zegt tegen zijn werkgever (een recruitmentbureau) dat hij voor zichzelf wil beginnen. Het recruitmentbureau legt hem een vaststellingsovereenkomst voor die hij vervolgens afwijst. Een week later ontvangt werknemer een officiële waarschuwing omdat hij onvoldoende zou functioneren en concurrerende nevenwerkzaamheden onder werktijd zou…

AVG Workshop Arbeidsrecht en Website

Gepubliceerd op
Morgenavond geven Ron Greten, Rogier Beckers en Vian Vonken een AVG Workshop Arbeidsrecht en Website in Van der Valk in Heerlen. Wenst u deel te nemen? Stuur dan vóór morgen 13.00 uur een e-mail naar schoenmakers@sijbenpartners.nl Het navolgende zal aan bod komen: Arbeidscontracten – heeft u toestemming van het personeel nodig voor de verwerking van…

Arbeidsonschikte bedrijfsleidster beautysalon ten onrechte op staande voet ontslagen wegens fraude en diefstal

Gepubliceerd op
Rechtbank Noord-Holland, 20 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3121  Een bedrijfsleidster van een beautysalon treedt per 1 februari 2016 voor onbepaalde tijd in dienst. Zij raakt per 29 december 2016 volledig arbeidsongeschikt, waarna het UWV haar per 16 januari 2017 een ZW-uitkering toekent. Per brief van 4 oktober 2017 wordt de werkneemster op staande voet ontslagen. De ontslagbrief…

Verbod op dragen lange mouwen niet discriminerend

Gepubliceerd op
Werkneemster is in dienst bij een ziekenhuis als coördinerend medewerker op de afdeling bloedafname. Vanwege haar islamitische geloof bedekt zij haar armen. Het ziekenhuis heeft, onder verwijzing naar haar beleid voor dienstkleding dat is gebaseerd op de richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie, laten weten hier niet mee in te stemmen. Dienstkleding moet de onderarmen…

Ontslag op staande voet na diefstal terecht gegeven

Gepubliceerd op
Rechtbank Limburg, 25 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3967  Werknemer is werkzaam bij GLS als loodsmedewerker. Op enig moment staat er een pakket in de loods die van de bank gevallen is en nu beschadigd is. In dit pakket zitten zaagbladen voor een decoupeerzaag. De zaagbladen zijn per vijf stuks verpakt in een kartonnetje. Werknemer neemt drie kartonnetjes…

Procederen is duur!

Gepubliceerd op
  De Limburger - Minder zaken voor rechter

Vier procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

Gepubliceerd op
CBS 16 april 2018  In 2017 was vier procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Ruim vier op de tien geven aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest genoemde reden. Dit blijkt…

Ontslag op staande voet wegens werkweigering niet rechtsgeldig, toekenning transitievergoeding en billijke vergoeding

Gepubliceerd op
Rechtbank Noord-Holland, 30 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2732 Werkneemster is in 2006 in dienst getreden bij werkgeefster. In februari 2017 is werkneemster arbeidsongeschikt geraakt. In augustus 2017 heeft werkgeefster de arbeidsovereenkomst met werknemer met toestemming van UWV op grond van bedrijfseconomische redenen opgezegd tegen 1 december 2017. In oktober 2017 had werkneemster een terugval vanwege een gebrek aan…

Zwangere werkneemster mag worden ontslagen bij collectief ontslag

Gepubliceerd op
Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal), 14 september 2017, ECLI:EU:C:2017:691 De werkgever, een Spaanse bank, heeft de werkneemster laten weten dat haar arbeidsovereenkomst wordt beëindigd als gevolg van reorganisatie. De keuze is op haar gevallen, omdat zij één van de laagste scores had qua functioneren in de provincie Barcelona. De werkneemster was zwanger…

Ruziënde werknemer terecht op staande voet ontslagen

Gepubliceerd op
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 23 maart 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:247  Werknemer is werkzaam als slot attendant in het Sahara casino. Hij heeft een relatie met een vrouwelijke collega. Op enig moment zijn zij allebei aan het werk en krijgen ruzie. Op videobeelden is te zien dat de partner / collega van werknemer hem een tik…

Nieuwe privacyregels

Gepubliceerd op
Nieuwe privacyregels Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing als er persoonsgegevens worden verwerkt. Als organisatie ontkom je dus bijna niet aan de AVG. Wat staat u te wachten? Verbetering positie van de werknemers/klanten Zij krijgen nieuwe privacy rechten en…

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens strafrechtelijke verdenking

Gepubliceerd op
Hof Amsterdam, 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3291  Werknemer was sinds 15 juli 1997 in dienst van KLM. Werknemer verrichtte als Teamlid Bagageprocessen laad- en loswerkzaamheden in beveiligd gebied van Schiphol. Deze functie is een vertrouwensfunctie als bedoeld in de Wet veiligheidsonderzoeken, waarvoor werknemer over een Verklaring van Geen Bezwaar en een Schipholpas nodig had. In maart…

Werknemer neemt na een woordenwisseling zelf ontslag en komt hier later op terug om vervolgens loon en overuren te claimen. Hoe zit dat?

Gepubliceerd op
Werknemer neemt na een woordenwisseling zelf ontslag en komt hier later op terug om vervolgens loon en overuren te claimen. Hoe zit dat? Een recente uitspraak laat zien welk financieel risico een goedwillende werkgever in zo’n geval loopt: https://lnkd.in/eHkJX5y Want rechters zijn doorgaans streng voor werkgevers en verlangen dat sprake is van “een duidelijke en…

Werkgever mag van slecht functionerende werknemer verlangen dat hij zijn thuiswerkdag inlevert

Gepubliceerd op
Hof Amsterdam, 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:317  De werknemer is vanaf 2010 in dienst als redacteur bij een uitgever. Vanaf medio 2010 werkt hij op de vrijdag thuis. In 2014 is er kritiek geuit op het functioneren van werknemer. Vanwege verbetering in de tweede helft van het jaar is hij toch met ‘goed’ beoordeeld. In oktober…

Transavia mag piloot na fatale straatrace niet ontslaan

Gepubliceerd op
  Rechtbank Amsterdam, 12 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:694 De piloot hield in maart 2016 met zijn vader een straatrace in Loosdrecht. De vader van de piloot veroorzaakte onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval. De rechtbank legde de piloot eind 2017 een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van één jaar op voor gevaarlijk rijgedrag.…

Kinderleidster vergeet kind en sluit de opvang af. Ontslag op staande voet terecht, maar geen bewuste roekeloosheid.

Gepubliceerd op
Rechtbank Midden-Nederland, 31 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:247  Een kinderleidster wordt op 29 april 2016 op staande voet ontslagen. Dat is het gevolg van een gebeurtenis de dag ervoor. Zij is als laatste kinderleidster aanwezig en moet afsluiten. Bij het afsluiten ziet zij een kind over het hoofd dat nog lag te slapen. Het kind is minder…

Inlener aansprakelijk voor mishandeling uitzendkracht

Gepubliceerd op
Hof 's-Hertogenbosch, 30 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:338  De werknemer is via een uitzendbureau als interne kwaliteitscontroleur werkzaam geweest bij de inlener. Hij werkte aan een productielijn van stoelen, waarvan hij de kwaliteit moest keuren. Op 4 maart 2011 is tussen de werknemer en twee uitzendkrachten van een ander uitzendbureau, die aan dezelfde productielijn werkzaam waren als…

Meer zeggenschap en inspraak voor werknemers over beloning van topbestuurders

Gepubliceerd op
Bericht  van 23 januari 2018 op tweedekamer.nl en Kamerstukken 34494  Grote ondernemingen krijgen de plicht om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, inclusief die van het bestuur, te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad (OR). Dit staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van…

Ontslag op staande voet wegens het boeken van waardepunten van klanten op de klantenpas van de zus van de werkneemster

Gepubliceerd op
Hof 's-Hertogenbosch, 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5398 De werkneemster is op 1 maart 2007 bij de werkgever in dienst getreden als verkoopmedewerkster. De werkgever verstrekt op verzoek aan klanten een zogenoemde priviligepas waarmee zij punten kunnen sparen. Bij 250 gespaarde punten wordt een waardecheque van € 5,- naar het huisadres van de k lant gestuurd. Daarnaast…

Ontslag op staande voet vanwege het zonder betalen meenemen van een T-shirt uit de winkel

Gepubliceerd op
  Hof Arnhem-Leeuwarden, 12 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:343  Evenals de kantonrechter is het hof van oordeel dat het zonder betalen meenemen van het shirt een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet en een voldoende rechtvaardiging vormt voor een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de waarde van het…

Terecht ontslag op staande voet wegens mishandeling tandartsassistente

Gepubliceerd op
Rechtbank Overijssel, 28 november 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4494 Een door CTG op staande voet ontslagen tandarts verzoekt betaling van een billijke vergoeding en de gefixeerde schadevergoeding. Aanleiding voor het ontslag op staande voet is de verbale en fysieke agressie de tandarts tegen de tandartsassistente, tevens echtgenote van de praktijkhouder. De tandarts heeft de tandartsassistente geslagen en zo…

Bestaan arbeidsovereenkomst tussen gewezen echtelieden niet aangetoond

Gepubliceerd op
  Hof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017,ECLI:NL:GHARL:2017:11312  Een man, tandarts van beroep, en een vrouw hebben vanaf 2003 een affectieve relatie gehad. De vrouw is met haar minderjarig kind uit een eerdere relatie ingetrokken in de boerderij waarin de man destijds zijn praktijk als tandarts voerde. Partijen hebben de vermogensrechtelijke kant van hun relatie op 1…

In slaap vallende werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen

Gepubliceerd op
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15 december 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:201 Werknemer is werkzaam als pedagogisch medewerker in de peutergroep van werkgever. Op enig moment brengt een ouder zijn kind naar de zaal. Daar aangekomen ziet de ouder dat werknemer in slaap is gevallen. De ouder meldt dit incident aan de leiders. Het is niet de…

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof ingetrokken

Gepubliceerd op
Het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de partner van de moeder die is bevallen, recht heeft op vijf dagen in plaats van twee dagen betaald kraamverlof (het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en…

Draaideurconstructie NAVO zet kwaad bloed

Gepubliceerd op
Lees het krantenartikel van 25 november 2017

Pensioenen nu en in de toekomst

Gepubliceerd op
In Nederland is het pensioenstelsel voortdurend in beweging. Vanaf kort voor de eeuwwisseling tot heden is Nederland regelmatig geconfronteerd met nieuwe pensioenwetgeving. Alle pensioenwetgeving heeft het pensioenstelsel in Nederland er niet gemakkelijker op gemaakt. Het kabinet wil samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een vernieuwing die de kwetsbaarheden in het…

Is het plaatsen van gevoelige bedrijfsinformatie op een usb-stick die ook privé gebruikt kan worden, ernstig verwijtbaar gedrag?

Gepubliceerd op
De Hoge Raad bevestigde op 13 oktober 2017 het oordeel van Hof Den Bosch dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werknemer. Weliswaar handelde deze onvoorzichtig en onverstandig, maar er waren geen bijzondere omstandigheden die het gedrag ernstig verwijtbaar maakten. Dit omdat werkgever volgens het hof geen duidelijke regels hanteerde voor het gebruik van…

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof wordt ingetrokken

Gepubliceerd op
Het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de partner van de moeder die is bevallen, recht heeft op vijf dagen in plaats van twee dagen betaald kraamverlof (het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en…

Ontslag op staande voet wegens zonder toestemming op vakantie gaan rechtsgeldig

Gepubliceerd op
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 28 september 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:148 In deze op Curaçao spelende zaak heeft de werkneemster eind maart 2017 laten weten dat zij begin juni 2017 met haar partner op safari wilde gaan en daarom vakantie wilde opnemen. De werkgever heeft dit verzoek afgewezen. De werkneemster heeft het verzoek daarna nog een…

Gelijk loon bij gelijk werk in EU dichterbij

Gepubliceerd op
Europa Nu 16 oktober 2017  Werknemers die tijdelijk in een ander EU-land aan de slag gaan, moeten hetzelfde verdienen als hun collega’s in het gastland die hetzelfde werk doen. Ook zouden ze onder dezelfde cao moeten vallen. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement stemde maandag met grote meerderheid in met deze…

Wat gaat het regeerakkoord voor u als werkgever betekenen?

Gepubliceerd op
  Als het aan het nieuwe kabinet legt, wordt het arbeids- en ontslagrecht de komende jaren opnieuw flink gewijzigd. De belangrijkste wijzigingsvoorstellen hebben wij voor u op een rijtje gezet.   Voor de ontbinding van een arbeidsovereenkomst mag de rechter de ontslagredenen weer gaan "stapelen". Dus: gedeeltelijk disfunctioneren + deels verstoorde arbeidsrelatie = mogelijk ontbinding.…

Werkneemster is veelvuldig ziek: namelijk meer dan 60% van haar werkdagen. Is dit een reden voor ontslag?

Gepubliceerd op
Deze vraag moest de kantonrechter in Tilburg beantwoorden. En hoewel het hoge aantal ziektedagen – 1.156 werkdagen in 7 jaar tijd, oftewel 69% – anders doet vermoeden, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst toch niet. Weliswaar is het ziekteverzuim onevenredig hoog, maar werkgever heeft verzuimd om in de procedure te onderbouwen waarom het hoge ziekteverzuim tot…

Nederlands Centrum Beroepsziekten: werknemers vaker burn-out of overspannen

Gepubliceerd op
Uit de kerncijfers 2017 van het Nederlands Centrum Beroepsziekten (NCB) blijkt dat mensen zich vaker ziek melden met burn-out of overspannenheid. In 2016 viel 40 procent van de ziekmeldingen in de categorie psychische beroepsziekte. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (64 procent) en bij werknemers boven de 45 (67 procent). Beroepsziekten leiden in 70…

Ontslag op staande voet wegens seksuele intimidatie wordt in hoger beroep bevestigd

Gepubliceerd op
Werknemer werkte als senior supervisor bij een bedrijf. Op enig moment heeft hij zich schuldig gemaakt een seksuele intimidatie jegens een stagiaire. Het bedrijf heeft werknemer naar aanleiding daarvan ontslagen. Werknemer heeft daarop een kort gedingprocedure ingesteld en wedertewerkstelling en loondoorbetaling gevorderd. Deze vorderingen zijn door het GEA afgewezen en hiertegen richt het hoger beroep…

Laagste werkloosheid in 6 jaar

Gepubliceerd op
Een recordaantal mensen heeft een baan. Vooral veel 45-plussers vonden in augustus werk. De werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 'Fantastisch voor alle mensen die aan de slag zijn…

Piloot die tijdens vlucht cockpit verlaat om te gaan slapen wordt op staande voet ontslagen

Gepubliceerd op
Tijdens een vlucht van Zürich naar Münster blijft een copiloot alleen achter in de cockpit, terwijl de gezagvoerder in de cabine gaat slapen. De copiloot maakt met zijn mobiele telefoon foto’s van de lege stoel van de gezagvoerder en stuurt deze foto’s door naar zijn moeder (“Wat klopt er niet?“). Aangezien het betreffende toestel volgens…

Ontslag op staande voet vanwege stelselmatig internetten onder werktijd. Mag dat?

Gepubliceerd op
Deze vraag heeft de kantonrechter in Amsterdam op 15 september 2017 beantwoord. https://lnkd.in/eg47R-c Volgens de bedrijfsregels van een kledingwinkel mocht personeel onder werktijd niet bellen of internetten. Een verkoopster die haar mobiele telefoon onder werktijd toch gebruikte om te bellen en te internetten, werd hiervoor in december 2016 en februari 2017 schriftelijk gewaarschuwd. Ook werd zij…

Een maand cel voor opmaken valse arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op
De rechtbank veroordeelde een 54-jarige eigenaar van een accountantskantoor in Apeldoorn tot een maand gevangenisstraf voor het valselijk opmaken van onder andere een arbeidsovereenkomst voor een van zijn medewerkers. Aangever was werkzaam als assistent-accountant bij het accountantskantoor van verdachte. Toen verdachte in 2011 met verlof uit de gevangenis kwam, ontsloeg hij drie werknemers - onder…

In slaap gevallen tijdens werk. Dringende ontslagreden?

Gepubliceerd op
Werknemer is gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de duur van bijna twee uren in slaap is gevallen. Naar aanleiding daarvan is hij op staande voet ontslagen. De werknemer vordert doorbetaling van loon. De rechtbank: De thans te beantwoorden vraag luidt of de werknemer al dan niet heeft bewezen dat (1) hij gedurende de…

Ontslag op staande voet wegens diefstal palmbomen. Terecht?

Gepubliceerd op
Werkneemster in de horeca neemt 2 palmbomen mee naar huis die eigendom zijn van haar baas. Zij doet dit bij de ontruiming van het gehuurde  bedrijfspand. Daarop wordt zij op staande voet ontslagen vanwege diefstal. Terecht? De kantonrechter oordeelt op 1 augustus 2017 van niet. Haar baas had een dag eerder de sleutels van het pand…

Wetsvoorstel over Netherlands Commercial Court bij Tweede Kamer ingediend

Gepubliceerd op
Een nieuwe internationale handelskamer van de Rechtbank Amsterdam en van het Gerechtshof Amsterdam kan straks in het Engels uitspraak doen in complexe, internationale handelsgeschillen. Dit staat in een wetsvoorstel dat op 17 juli bij de Tweede Kamer is ingediend. Engelstalige geschilbeslechting Er bestaat in Nederland in toenemende mate behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting. Zo wordt Engels…

Nieuwsberichten

Agenda

Publicaties

Faillissementen

Links

 

 

Terug