Compensatieregeling transitievergoeding per 1 april 2020

Per 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Vanaf die datum kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV.

 

De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt.

 

Voor compensatie van transitievergoedingen, die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald, geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na 1 april 2020 moet worden ingediend. Voor compensatie van de transitievergoeding die op of na 1 april 2020 is betaald, moet de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding worden ingediend.

 

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie, en wat de hoogte daarvan is, moet een werkgever aan het UWV in ieder geval informatie verstrekken waaruit blijkt:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

 

De beslistermijn voor oude gevallen (1 juli 2015 tot 1 april 2020) is gesteld op zes maanden. Voor aanvragen van een compensatie transitievergoeding die op of na 1 april 2020 is betaald, geldt dat het UWV in beginsel binnen acht weken moet beslissen.

Heeft u vragen over de compensatie van transitievergoedingen, of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van een aanvraag, neem dan vrijblijvend contact op info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

 

Corona: de gevolgen voor de nakoming van verbintenissen

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 verscherpte maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Wederom gaat het om maatregelen die ondernemend Nederland hard raken. De nieuwe maatregelen kunnen onder andere tot gevolg hebben dat leveranciers producten niet kunnen uitleveren, dat aannemers opdrachten niet (tijdig) kunnen nakomen en dat reeds betaalde opleidingstrajecten geen doorgang kunnen vinden.

 

Wie draait er op voor de schade als uw leverancier niet tijdig levert? Bent u in dat geval nog steeds gehouden tot betaling van de factuur? Kunt u de producten elders bestellen en de daaraan verbonden kosten op uw eigen leverancier verhalen?

 

En wat als uw klanten schadevergoeding vorderen, omdat u zélf de opdracht niet meer kunt nakomen? Bent u dan daadwerkelijk schadeplichtig? Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw klanten de overeenkomst ontbinden?

 

Indien uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, dan rijst al snel de vraag welke consequenties dit heeft. Stel u kunt de huur tijdelijk niet betalen, kunnen de verhuurder of de huurder de huurovereenkomst in dat geval ontbinden? Welke voorwaarden gelden er voor ontbinding? Wat zijn uw rechten, indien de wanbetaling duidelijk te wijten is aan overmacht?

 

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet eenduidig en veelal afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De wet biedt veel mogelijkheden om een tekortschietende partij ‘aan te pakken’. Zo kan er bijvoorbeeld recht op schadevergoeding ontstaan, een boetebeding van toepassing zijn of over worden gegaan tot opschorting van de betaling.

 

Al deze vraagstukken worden beheerst door het algemeen verbintenissenrecht. Uit de wet volgt onder welke voorwaarden een overeenkomst kan worden ontbonden, dat overmacht een rol kan spelen bij de beoordeling van het recht op schadevergoeding en dat een overeengekomen boete onder omstandigheden gematigd kan worden op grond van de redelijkheid en billijkheid. De wet is echter niet leidend. Veel hangt af van hetgeen partijen contractueel zijn overeengekomen. Daar sommige bepalingen nietig of vernietigbaar kunnen zijn, vergt beantwoording van de vraag wat uw rechten en plichten zijn een goede kennis van de wet en het contractueel recht. De advocaten van Sijben & Partners Advocaten zijn hier goed in thuis en kunnen u op weg helpen.

 

Om problemen in een later stadium te voorkomen, is het belangrijk om vroegtijdig te handelen. Dit voorkomt vaak kosten op de langere termijn.

 

Heeft u te maken met problematiek bij de nakoming van een overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met ons info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Update Noodpakket banen en economie

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het Noodpakket banen en economie geïntroduceerd. Doel hiervan is om ondernemend Nederland tegemoet te komen. Tot dusverre kunnen zelfstandige ondernemers al een aanvraag voor tijdelijke ondersteuning indienen. Hieronder een korte update.

 

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers

 

Zelfstandige ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis kunnen zich reeds melden bij de gemeente voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. Hoewel de inhoud van de regeling naar verwachting vrijdag 27 maart 2020 bekend wordt gemaakt, kan een gemeente in afwachting van de nieuwe regeling besluiten om reeds een voorschot te verlenen aan deze zelfstandige ondernemers. In de meeste gemeenten worden dergelijke aanvragen al in behandeling genomen.

 

De voorwaarden waar in ieder geval aan moet worden voldaan om aanspraak te maken op bovenstaande tijdelijke voorziening:

 • gevestigde zelfstandige;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

 

Tegemoetkoming van € 4.000,00

 

Ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan eet- en drinkgelegenheden, kappers, schoonheidssalons en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken dan wel in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

 

De details van deze regeling zijn tot op heden niet bekend en een aanvraag voor deze tegemoetkoming van € 4.000,00 kan tot nog toe niet worden gedaan.

 

Tegemoetkoming in de loonkosten

 

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kan nog niet worden ingediend. Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. De periode waarover een tegemoetkoming kan worden verkregen, hangt niet af van de datum van bekendmaking. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming in de loonkosten.

 

Heeft u nadere vragen over deze regelingen of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van uw aanvraag, neem dan vrijblijvend contact op met info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

 

Coronacrisis: noodpakket ter ondersteuning van ondernemers

De maatregelen die in Nederland worden genomen tegen de uitbraak van het coronavirus hebben een grote impact. Veel ondernemingen moeten tijdelijk de deuren sluiten. Ook overige sectoren kampen met lagere winstverwachtingen en moeten mogelijk sterke verliezen ondergaan.

Het kabinet komt ondernemend Nederland tegemoet met het Noodpakket banen en economie. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Tegemoetkoming in de loonkosten;
 • Financiële ondersteuning voor gevestigde ondernemers en ZZP’ers;
 • Tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemers;
 • WW-premiedifferentiatie;
 • Fiscale maatregelen, zoals uitstel van betaling en verlaging van de belastingrentes.

Onderstaand wordt kort op de maatregelen ingegaan.

 

Tegemoetkoming in de loonkosten

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.

Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting per direct stopgezet en heeft in plaats daarvan de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Op basis van deze regeling kunnen werkgevers – gerelateerd aan het omzetverlies – een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom ontvangen voor een periode van maximaal 6 maanden. Bij het gebruik van deze regeling worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Meer lezen over deze regeling? Klik dan hier.

 

Financiële ondersteuning voor gevestigde ondernemers en ZZP’ers

Voor zelfstandigen is een tijdelijke voorziening – geënt op het Bbz – in het leven geroepen voor drie maanden die zo snel als mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening die uitgevoerd wordt door gemeenten. De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast en daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500,- per maand (netto). Inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

 

Tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemers

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming voor de eerste nood van ondernemers die direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen die ingezet zijn ter bestrijding van het coronavirus.

Ondernemers die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals bijvoorbeeld in de horecasector, en hun omzet daardoor grotendeels zien verdwijnen, ontvangen een eenmalig bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden. Ook etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken vanwege de 1,5 meter afstandseis komen in aanmerking voor deze regeling.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient sprake te zijn van een onderneming met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

 

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de WAB, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De minister van SZW gaf werkgevers eerst tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

In de regeling van de WW-premiedifferentiatie is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalanderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra werk nodig is. Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. Deze aanpassing, die voor het kalenderjaar 2020 zal gelden, wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt.

 

Fiscale maatregelen

Het kabinet introduceert daarnaast een aantal fiscale maatregelen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen op een rij:

 • Ondernemers kunnen per direct uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Uitstel kan worden aangevraagd door middel van een brief aan de Belastingdienst. Het meesturen van een verklaring van een derde-deskundige is niet noodzakelijk;
 • Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belasting worden de komende tijd achterwege gelaten of teruggedraaid;
 • De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%;
 • De belastingrente wordt vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01%. Dit geldt ook voor de belastingrente op de inkomstenbelasting, echter deze wijziging gaat pas in op 1 juli 2020;
 • Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Hierdoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen.

 

Heeft u vragen over de maatregelen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met ons kantoor via 045-5602200 of info@sijbenpartners.nl

Regeling Werktijdverkorting stopgezet!

De regeling Werktijdverkorting is per direct stopgezet. Een ongekend groot aantal werkgevers heeft de afgelopen weken een beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat deze regeling niet geschikt is voor de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Het aanvragen van Werktijdverkorting is dan ook niet meer mogelijk.

In plaats van de regeling Werktijdverkorting introduceert het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het kabinet is momenteel in overleg met het UWV over de uitvoering van deze regeling. Een aanvraag van de nieuwe regeling kan tot op heden nog niet worden ingediend. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover een tegemoetkoming wordt verstrekt hangt niet af van deze datum. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoofdlijnen van de regeling zijn wel al bekend.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Deze periode kan éénmalig verlengd worden met nog een keer 3 maanden.

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Doordat het nieuwe aanvraagproces is losgekoppeld van de WW, worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Heeft u nadere vragen over de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van deze aanvraag, neem dan contact met ons op via 045-5602200 of info@sijbenpartners.nl

Update: loondoorbetaling bij werktijdverkorting?

Bedrijven die een vergunning voor werktijdverkorting hebben gekregen vanwege het coronavirus, hoeven geen loon door te betalen over de uren die de werknemer in het kader van werktijdverkorting niet werkt.

Volgens de Rijksoverheid dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen in geval van werktijdverkorting. Deze gedachtegang strookt echter niet met de huidige wetgeving. Krachtens artikel 7:628 lid 9 BW en artikel 5 van de Regeling onwerkbaar weer is de werkgever na het verkrijgen van de vergunning werktijdverkorting vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht over dat deel waarop de vergunning tot werktijdverkorting ziet. Voorgaande kan anders zijn als in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat het loon geheel of gedeeltelijk toch wordt doorbetaald.

Ingevolge de regeling moet de werkgever wel (onder meer) een administratie bijhouden aan de hand waarvan het UWV het aantal niet gewerkte uren per werknemer kan vaststellen.

Heeft u nadere vragen over de aanvraag van deeltijd-WW of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van de aanvraag werktijdverkorting en de aanvraag voor de WW-uitkering, neem dan contact met ons op via 0455602200 of info@sijbenpartners.nl

Minder werk door het coronavirus?

De mogelijkheid tot deeltijd-WW

Het coronavirus zorgt binnen veel bedrijven voor een vermindering van werk. Deze bedrijven kunnen in aanmerking komen voor deeltijd-WW. Een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering kan worden verstrekt als de werkzaamheden moeten worden onderbroken ten gevolge van buitengewone omstandigheden. Bedrijfsproblemen die buiten het ondernemersrisico vallen, zoals het coronavirus, zijn aan te merken als buitengewone omstandigheden. Als werkgever kunt u dan een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen.

De ratio van de werktijdverkortingsregeling is om de werkgever in tijden van afnemende bedrijvigheid toe te staan de werknemer tijdelijk minder te laten werken zonder dat dit onmiddellijk hoeft te leiden tot ontslag. Voor de werkgever betekent dit een tijdelijke vermindering van de loonlasten. De werkgever betaalt het loon door aan haar werknemers. Als deze werknemers aan de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering voldoen, zal de werkloosheidsuitkering aan de werkgever toekomen.

De vergunning voor werktijdverkorting dient te worden aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken. Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor werktijdverkorting dient in ieder geval voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

 • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
 • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Als eenmaal een ontheffing wordt verleend voor werktijdverkorting dan geldt deze voor een periode van ten hoogste 6 weken. Op verzoek van de werkgever kan deze ontheffing driemaal worden verlengd, telkens voor een periode van ten hoogste 6 weken.

Heeft u nadere vragen over de aanvraag van deeltijd-WW of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van de aanvraag werktijdverkorting en de aanvraag voor de WW-uitkering, neem dan contact met ons op. 

 

Terug