Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen

Werkgevers die kampen met een substantieel omzetverlies van tenminste 20% kunnen vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming in loonkosten. De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

 

De Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20% over een aangesloten periode van drie maanden. De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De werkgever mag de startdatum bepalen. De omzetdaling in deze driemaandsperiode wordt vergeleken met de omzet in 2019, gedeeld door 4.

 

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialev erzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden eveneens gecompenseerd.

 

De hoogte van de subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. De loonsubsidie moet vervolgens door de werkgever worden gebruikt voor betaling van de loonkosten.

 

Bij een tegemoetkoming in de loonkosten moet een werkgever zich inspannen het loon van hun werknemers 100% door te betalen; niet 100% doorbetalen heeft gevolgen voor de hoogte van de vergoeding. Werkgevers mogen daarnaast geen ontslag wegens bedrijfseconomische reden aanvragen van 18 maart 2020 tot 1 juni 2020.

 

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie, zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

 

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In de meeste gevallen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, een terugvordering.

 

Indien wij u behulpzaam kunnen zijn bij het indienen van een aanvraag of als u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Compensatieregeling transitievergoeding per 1 april 2020

Per 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Vanaf die datum kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV.

 

De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt.

 

Voor compensatie van transitievergoedingen, die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald, geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na 1 april 2020 moet worden ingediend. Voor compensatie van de transitievergoeding die op of na 1 april 2020 is betaald, moet de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding worden ingediend.

 

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie, en wat de hoogte daarvan is, moet een werkgever aan het UWV in ieder geval informatie verstrekken waaruit blijkt:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

 

De beslistermijn voor oude gevallen (1 juli 2015 tot 1 april 2020) is gesteld op zes maanden. Voor aanvragen van een compensatie transitievergoeding die op of na 1 april 2020 is betaald, geldt dat het UWV in beginsel binnen acht weken moet beslissen.

Heeft u vragen over de compensatie van transitievergoedingen, of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van een aanvraag, neem dan vrijblijvend contact op info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

 

Corona: de gevolgen voor de nakoming van verbintenissen

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 verscherpte maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Wederom gaat het om maatregelen die ondernemend Nederland hard raken. De nieuwe maatregelen kunnen onder andere tot gevolg hebben dat leveranciers producten niet kunnen uitleveren, dat aannemers opdrachten niet (tijdig) kunnen nakomen en dat reeds betaalde opleidingstrajecten geen doorgang kunnen vinden.

 

Wie draait er op voor de schade als uw leverancier niet tijdig levert? Bent u in dat geval nog steeds gehouden tot betaling van de factuur? Kunt u de producten elders bestellen en de daaraan verbonden kosten op uw eigen leverancier verhalen?

 

En wat als uw klanten schadevergoeding vorderen, omdat u zélf de opdracht niet meer kunt nakomen? Bent u dan daadwerkelijk schadeplichtig? Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw klanten de overeenkomst ontbinden?

 

Indien uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, dan rijst al snel de vraag welke consequenties dit heeft. Stel u kunt de huur tijdelijk niet betalen, kunnen de verhuurder of de huurder de huurovereenkomst in dat geval ontbinden? Welke voorwaarden gelden er voor ontbinding? Wat zijn uw rechten, indien de wanbetaling duidelijk te wijten is aan overmacht?

 

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet eenduidig en veelal afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De wet biedt veel mogelijkheden om een tekortschietende partij ‘aan te pakken’. Zo kan er bijvoorbeeld recht op schadevergoeding ontstaan, een boetebeding van toepassing zijn of over worden gegaan tot opschorting van de betaling.

 

Al deze vraagstukken worden beheerst door het algemeen verbintenissenrecht. Uit de wet volgt onder welke voorwaarden een overeenkomst kan worden ontbonden, dat overmacht een rol kan spelen bij de beoordeling van het recht op schadevergoeding en dat een overeengekomen boete onder omstandigheden gematigd kan worden op grond van de redelijkheid en billijkheid. De wet is echter niet leidend. Veel hangt af van hetgeen partijen contractueel zijn overeengekomen. Daar sommige bepalingen nietig of vernietigbaar kunnen zijn, vergt beantwoording van de vraag wat uw rechten en plichten zijn een goede kennis van de wet en het contractueel recht. De advocaten van Sijben & Partners Advocaten zijn hier goed in thuis en kunnen u op weg helpen.

 

Om problemen in een later stadium te voorkomen, is het belangrijk om vroegtijdig te handelen. Dit voorkomt vaak kosten op de langere termijn.

 

Heeft u te maken met problematiek bij de nakoming van een overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met ons info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Update Noodpakket banen en economie

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het Noodpakket banen en economie geïntroduceerd. Doel hiervan is om ondernemend Nederland tegemoet te komen. Tot dusverre kunnen zelfstandige ondernemers al een aanvraag voor tijdelijke ondersteuning indienen. Hieronder een korte update.

 

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers

 

Zelfstandige ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis kunnen zich reeds melden bij de gemeente voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. Hoewel de inhoud van de regeling naar verwachting vrijdag 27 maart 2020 bekend wordt gemaakt, kan een gemeente in afwachting van de nieuwe regeling besluiten om reeds een voorschot te verlenen aan deze zelfstandige ondernemers. In de meeste gemeenten worden dergelijke aanvragen al in behandeling genomen.

 

De voorwaarden waar in ieder geval aan moet worden voldaan om aanspraak te maken op bovenstaande tijdelijke voorziening:

 • gevestigde zelfstandige;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

 

Tegemoetkoming van € 4.000,00

 

Ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan eet- en drinkgelegenheden, kappers, schoonheidssalons en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken dan wel in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

 

De details van deze regeling zijn tot op heden niet bekend en een aanvraag voor deze tegemoetkoming van € 4.000,00 kan tot nog toe niet worden gedaan.

 

Tegemoetkoming in de loonkosten

 

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kan nog niet worden ingediend. Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. De periode waarover een tegemoetkoming kan worden verkregen, hangt niet af van de datum van bekendmaking. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming in de loonkosten.

 

Heeft u nadere vragen over deze regelingen of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van uw aanvraag, neem dan vrijblijvend contact op met info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

 

Coronacrisis: noodpakket ter ondersteuning van ondernemers

De maatregelen die in Nederland worden genomen tegen de uitbraak van het coronavirus hebben een grote impact. Veel ondernemingen moeten tijdelijk de deuren sluiten. Ook overige sectoren kampen met lagere winstverwachtingen en moeten mogelijk sterke verliezen ondergaan.

Het kabinet komt ondernemend Nederland tegemoet met het Noodpakket banen en economie. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Tegemoetkoming in de loonkosten;
 • Financiële ondersteuning voor gevestigde ondernemers en ZZP’ers;
 • Tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemers;
 • WW-premiedifferentiatie;
 • Fiscale maatregelen, zoals uitstel van betaling en verlaging van de belastingrentes.

Onderstaand wordt kort op de maatregelen ingegaan.

 

Tegemoetkoming in de loonkosten

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.

Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting per direct stopgezet en heeft in plaats daarvan de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Op basis van deze regeling kunnen werkgevers – gerelateerd aan het omzetverlies – een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom ontvangen voor een periode van maximaal 6 maanden. Bij het gebruik van deze regeling worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Meer lezen over deze regeling? Klik dan hier.

 

Financiële ondersteuning voor gevestigde ondernemers en ZZP’ers

Voor zelfstandigen is een tijdelijke voorziening – geënt op het Bbz – in het leven geroepen voor drie maanden die zo snel als mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening die uitgevoerd wordt door gemeenten. De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast en daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500,- per maand (netto). Inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

 

Tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemers

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming voor de eerste nood van ondernemers die direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen die ingezet zijn ter bestrijding van het coronavirus.

Ondernemers die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals bijvoorbeeld in de horecasector, en hun omzet daardoor grotendeels zien verdwijnen, ontvangen een eenmalig bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden. Ook etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken vanwege de 1,5 meter afstandseis komen in aanmerking voor deze regeling.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient sprake te zijn van een onderneming met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

 

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de WAB, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De minister van SZW gaf werkgevers eerst tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

In de regeling van de WW-premiedifferentiatie is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalanderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra werk nodig is. Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. Deze aanpassing, die voor het kalenderjaar 2020 zal gelden, wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt.

 

Fiscale maatregelen

Het kabinet introduceert daarnaast een aantal fiscale maatregelen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen op een rij:

 • Ondernemers kunnen per direct uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Uitstel kan worden aangevraagd door middel van een brief aan de Belastingdienst. Het meesturen van een verklaring van een derde-deskundige is niet noodzakelijk;
 • Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belasting worden de komende tijd achterwege gelaten of teruggedraaid;
 • De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%;
 • De belastingrente wordt vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01%. Dit geldt ook voor de belastingrente op de inkomstenbelasting, echter deze wijziging gaat pas in op 1 juli 2020;
 • Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Hierdoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen.

 

Heeft u vragen over de maatregelen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met ons kantoor via 045-5602200 of info@sijbenpartners.nl

Regeling Werktijdverkorting stopgezet!

De regeling Werktijdverkorting is per direct stopgezet. Een ongekend groot aantal werkgevers heeft de afgelopen weken een beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat deze regeling niet geschikt is voor de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Het aanvragen van Werktijdverkorting is dan ook niet meer mogelijk.

In plaats van de regeling Werktijdverkorting introduceert het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het kabinet is momenteel in overleg met het UWV over de uitvoering van deze regeling. Een aanvraag van de nieuwe regeling kan tot op heden nog niet worden ingediend. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover een tegemoetkoming wordt verstrekt hangt niet af van deze datum. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoofdlijnen van de regeling zijn wel al bekend.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Deze periode kan éénmalig verlengd worden met nog een keer 3 maanden.

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Doordat het nieuwe aanvraagproces is losgekoppeld van de WW, worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Heeft u nadere vragen over de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van deze aanvraag, neem dan contact met ons op via 045-5602200 of info@sijbenpartners.nl

Update: loondoorbetaling bij werktijdverkorting?

Bedrijven die een vergunning voor werktijdverkorting hebben gekregen vanwege het coronavirus, hoeven geen loon door te betalen over de uren die de werknemer in het kader van werktijdverkorting niet werkt.

Volgens de Rijksoverheid dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen in geval van werktijdverkorting. Deze gedachtegang strookt echter niet met de huidige wetgeving. Krachtens artikel 7:628 lid 9 BW en artikel 5 van de Regeling onwerkbaar weer is de werkgever na het verkrijgen van de vergunning werktijdverkorting vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht over dat deel waarop de vergunning tot werktijdverkorting ziet. Voorgaande kan anders zijn als in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat het loon geheel of gedeeltelijk toch wordt doorbetaald.

Ingevolge de regeling moet de werkgever wel (onder meer) een administratie bijhouden aan de hand waarvan het UWV het aantal niet gewerkte uren per werknemer kan vaststellen.

Heeft u nadere vragen over de aanvraag van deeltijd-WW of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van de aanvraag werktijdverkorting en de aanvraag voor de WW-uitkering, neem dan contact met ons op via 0455602200 of info@sijbenpartners.nl

Terug