Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomst

Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst opneemt. Op basis hiervan kan de werkgever besluiten om zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst, en dus de arbeidsvoorwaarden, te wijzigen. Wel van belang is dat het beding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Hiermee wordt beoogd om de werknemer te beschermen tegen nadelige bedingen die voor de werknemer niet kenbaar waren.

De werkgever kan zich alleen beroepen op een eenzijdig wijzigingsbeding als men een ‘zodanig zwaarwichtig belang heeft’ dat ‘het belang van de werknemer, dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken’. De bewijslast om aan te tonen dat sprake is van een zwaarwichtig belang rust op de werkgever. Zwaarwegende bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden worden gezien als een zwaarwichtig belang.

Mede van belang is het type arbeidsvoorwaarde dat de werkgever wil aanpassen. Een onderscheid wordt gemaakt tussen het wijzigen van primaire arbeidsvoorwaarden dan wel secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden. Hoewel in de literatuur en jurisprudentie de stelling wordt betrokken dat enkel secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door middel van een eenzijdig wijzigingsbeding, sluit de wettekst niet uit dat ook primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door het wijzigingsbeding.

Indien u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Nieuwsbrief Sijben en Partners


Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op
Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst opneemt. Op basis hiervan kan de werkgever besluiten om zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst, en dus de arbeidsvoorwaarden, te wijzigen. Wel van belang is dat het beding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Hiermee wordt beoogd om de werknemer te beschermen tegen…

Vakantiedagen: opnemen of uitbetalen?

Gepubliceerd op
Een werknemer heeft over ieder jaar waarin hij recht heeft op loon recht op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Indien een werknemer meer vakantiedagen krijgt dan de wettelijke, dan zijn dit bovenwettelijke vakantiedagen. De werkgever is krachtens artikel 7:638 lid…

Wie is de baas over vakantiedagen: de werkgever of werknemer?

Gepubliceerd op
Iedere werknemer heeft recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Maar wie stelt de vakantieperiode nu eigenlijk vast: de werkgever of de werknemer? Krachtens artikel 7:638 lid 2 BW stelt de werkgever de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. De zeggenschap over de vastgestelde vakantieperiode ligt aldus in belangrijke mate bij de…

Vakantiedagen: opnemen of uitbetalen?

Een werknemer heeft over ieder jaar waarin hij recht heeft op loon recht op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Indien een werknemer meer vakantiedagen krijgt dan de wettelijke, dan zijn dit bovenwettelijke vakantiedagen.

De werkgever is krachtens artikel 7:638 lid 1 BW verplicht om de werknemer in de gelegenheid te stellen om ten minste het wettelijke aantal dagen vakantie op te nemen. De werknemer kent daarentegen geen wettelijke verplichting om elk jaar de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen.

Voor wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van zes maanden op grond van artikel 7:640a BW. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt die vervaltermijn niet. Hierop is een verjaringstermijn van vijf jaar van toepassing. Deze verjaringstermijn van vijf jaar is eveneens van toepassing als een werknemer wettelijke vakantiedagen heeft opgebouwd, maar deze in redelijkheid niet heeft kunnen opnemen.

Wettelijke vakantiedagen mogen in beginsel niet worden uitbetaald. Uitzondering hierop is bij het einde van het dienstverband. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen op verzoek van de werknemer wel worden uitbetaald. De werkgever mag niet zelf tot het besluit overgaan om de bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen en kan het verzoek tot uitbetaling van de vakantiedagen van de werknemer weigeren.

Mr. Vian Vonken verzorgt 11 december a.s. een lunchlezing over vakantie en verlof waarvoor u zich via deze link kunt aanmelden:

https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/aanmelden.php?sector=AR

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Indien u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Wie is de baas over vakantiedagen: de werkgever of werknemer?

Iedere werknemer heeft recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Maar wie stelt de vakantieperiode nu eigenlijk vast: de werkgever of de werknemer?

Krachtens artikel 7:638 lid 2 BW stelt de werkgever de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. De zeggenschap over de vastgestelde vakantieperiode ligt aldus in belangrijke mate bij de werknemer. De werknemer kan, afhankelijk van de privéwensen, bepalen in welke periode en voor hoe lang men vakantie opneemt. De werknemer maakt de wensen – schriftelijk – kenbaar bij de werkgever en de werkgever dient vervolgens binnen twee weken te reageren. Laat de werkgever na om te reageren, dan wordt de vakantie geacht te zijn vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.

Dient de werkgever zich altijd te conformeren aan het verzoek van de werknemer omtrent vakantie? Zoals reeds beschreven is het verzoek van de werknemer aangaande de vakantieperiode in beginsel leidend. De aanvraag van de werknemer kan echter worden afgewezen indien de werkgever daar een gewichtige reden voor heeft. Van een gewichtige reden kan sprake zijn als het onwenselijk is voor de werkgever, met het oog op het bedrijfsbelang, als te veel collega’s in dezelfde periode op vakantie gaan. Daarnaast kan een werkgever ook afwijken van de hoofdregel als met de werknemer – op schrift gestelde – afspraken zijn gemaakt die afwijken van de wettelijke regel. In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen bijvoorbeeld verplichte vakantiedagen worden vastgelegd.

Mr. Vian Vonken verzorgt 11 december a.s. een lunchlezing over vakantie en verlof waarvoor u zich via onderstaande link kunt aanmelden:

https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/aanmelden.php?sector=AR

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Indien u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Terug