Pinksteren

Gepubliceerd op
In verband met Pinksteren is ons kantoor maandag 1 juni 2020 gesloten. Dinsdag 2 juni 2020 zijn wij weer bereikbaar.

Het recht op gedeeltelijke transitievergoeding na herplaatsing en salarisvermindering

Gepubliceerd op
Het recht op gedeeltelijke transitievergoeding na herplaatsing en salarisvermindering De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of een werknemer die na langdurige arbeidsongeschiktheid in een lager betaalde functie wordt herplaatst, aanspraak kan maken op een gedeeltelijke transitievergoeding (ECLI:NL:HR:2020:749). Feiten In casu betrof het een werkneemster die sinds 2002 werkzaam was als docente…

Hemelvaart

Gepubliceerd op
In verband met Hemelvaart is ons kantoor 21 mei 2020 gesloten. Vrijdag 22 mei 2020 zijn wij weer bereikbaar.

Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020

Gepubliceerd op
Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020 Op 30 april 2020 heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een ‘Subsidieregeling incidentele middelen voor de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs’ geïntroduceerd. De subsidieregeling dient ter realisatie van een regionaal plan voor een levensvatbaar en goed onderwijsaanbod in tijden van krimp. Deze regeling vervalt met…

Bevrijdingsdag

Gepubliceerd op
In verband met Bevrijdingsdag is ons kantoor 5 mei 2020 gesloten. Woensdag 6 mei 2020 zijn wij weer bereikbaar.

Fusiecompensatie PO

Gepubliceerd op
Fusiecompensatie PO In het basisonderwijs geldt de zogenaamde ‘fusiecompensatieregeling’. Deze regeling beoogt kort gezegd basisscholen te compenseren voor het wegvallen van onder meer vaste voeten, het verminderen van het aantal toeslagen ten behoeve van de schoolleiding en het verdwijnen of verminderen van de kleine scholentoeslag bij een fusie van basisscholen. De regeling beoogt negatieve prikkels…

De ketenregeling volgens de nieuwe CAO VO

Gepubliceerd op
De ketenregeling volgens de nieuwe CAO VO Op 9 april 2020 hebben CAO-partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Eén van de tussen partijen gemaakte afspraken betreft de ketenregeling. In de CAO VO 2018-2019 was ten aanzien van de ketenregeling voor het bijzonder onderwijs opgenomen dat er maximaal drie (3)…

Annuleren van busreizen en examentrainingen Lyceo

Gepubliceerd op
Annuleren van busreizen en examentrainingen Lyceo Veel scholen worden op dit moment geconfronteerd met busreizen die door de corona crisis geen doorgang kunnen vinden. Scholen vragen zich af of zij deze reizen kunnen annuleren zonder kosten. Daarnaast worden ook veel scholen geconfronteerd met examentrainingen van Lyceo die ouders hebben gecontracteerd. Onderstaand zullen wij de hoofdlijnen…

Wat betekent sluiting van de scholen voor de contracten met leveranciers?

Gepubliceerd op
Wat betekent sluiting van de scholen voor de contracten met leveranciers? Door de tijdelijke sluiting van de scholen kunnen ook leveranciers van de scholen hun werk veelal niet doen. Denk aan uitzendbureaus die mensen ter beschikking stellen aan de scholen of aan schoonmakers die de school niet kunnen schoonmaken. Vraag is of de scholen toch…

Bekrachtiging LIFO-arrest

Gepubliceerd op
Bekrachtiging LIFO-arrest Zo konden wij in de laatste dagen van 2019 twee aanbestedingstrajecten voor LIFO succesvol afsluiten en bekrachtigde als klap op de vuurpijl het Gerechtshof te Den Haag de eerdere rechtsoverwegingen van de rechtbank Den Haag. Arrest Gerechtshof Den Haag Het LIFO-concept bestaat uit een digitale licentie eventueel aangevuld met folio van een lesmethode…

Onderzoek naar nieuwe verdeelsystematiek leerplusarrangement VO

Gepubliceerd op
Onderzoek naar nieuwe verdeelsystematiek leerplusarrangement VO  De Wet op het voorgezet onderwijs (WVO) biedt de mogelijkheid aan scholen om in aanmerking te komen voor aanvullende bekostiging naast de reguliere bekostiging indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Zo biedt artikel 85a, eerste lid WVO de mogelijkheid op grond van de ‘regeling leerplusarrangement’ aanvullende bekostiging te vragen…

Hoge Raad wekt slapende dienstverbanden

Gepubliceerd op
Hoge Raad wekt slapende dienstverbanden De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 uitsluitsel gegeven over de (on)toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Deze uitspraak hangt samen met de per 1 april 2020 geldende compensatiemogelijkheid[1] voor de werkgever van de betaalde transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikten. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat, ondanks dat de werknemer 104…

Bijzondere bekostiging samenvoeging

Gepubliceerd op
Bijzondere bekostiging samenvoeging (ECLI:NL:RBMNE:2019:4309) De rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs een interessante uitspraak gewezen in het kader van de bijzondere bekostiging in verband met samenvoeging van scholen in het primair onderwijs. Feiten Begin 2015 had een stichting aangekondigd dat twee van de onder haar gezag vallende basisscholen per 1 augustus 2015 zouden fuseren. In verband met…

Strijd met goede procesorde en verkeerde uitleg begrip ‘responstijd’

Gepubliceerd op
Strijd met goede procesorde en verkeerde uitleg begrip ‘responstijd’ (ECLI:NL:RBLIM:2019:8959) Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een interessant vonnis gewezen. In onderhavig vonnis wordt ingegaan op een tweetal vragen. Ten eerste de vraag of er sprake is van handelen in strijd met de goede procesorde. Ten tweede de vraag of er een juiste…

Wij zijn verhuisd

Gepubliceerd op
Vanaf 1 oktober is ons nieuwe adres: Oliemolenstraat 60, 6416 CB, Heerlen.

Verhuisdag

Gepubliceerd op
Wegens de verhuizing van ons kantoor zijn wij vandaag beperkt bereikbaar. Excuses voor het ongemak. Vanaf maandag zijn wij te vinden aan de Oliemolenstraat 60 te Heerlen.

Samenloop zwangerschapsverlof/bevallingsverlof en vakantieverlof

Gepubliceerd op
Samenloop zwangerschapsverlof/bevallingsverlof en vakantieverlof Reeds jaren bestaat er discussie of docentes bij wie de periode van het zwangerschaps- en/of bevallingsverlof samenvalt met een schoolvakantie in de gelegenheid behoren te worden gesteld de niet-genoten vakantiedagen alsnog op te nemen buiten de schoolvakanties. Eind vorig jaar heeft de kantonrechter Eindhoven geoordeeld dat docentes ook de vakantiedagen buiten…

De aanbestedingsperikelen rondom LIFO

Gepubliceerd op
De aanbestedingsperikelen rondom LIFO, geschreven door Herman Berendsen. Dit artikel is verschenen in School en Wet, september 2019. Klik hier voor het artikel: De aanbestedingsperikelen rondom LIFO

Contractsvrijheid binnen een raamovereenkomst

Gepubliceerd op
Contractsvrijheid binnen een raamovereenkomst Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2019:5380) een kort maar krachtig vonnis gewezen. Hierin werd het de aanbestedende dienst verboden een deelopdracht onder de scope van een raamovereenkomst te laten uitvoeren door een andere partij dan de raamcontractant. De aanbestedende dienst in kwestie (Buch) had een raamovereenkomst gesloten met…

Zorgplicht voor (buitenschoolse) activiteiten (ECLI:NL:GHARL:2018:5150)

Gepubliceerd op
Zorgplicht voor (buitenschoolse) activiteiten (ECLI:NL:GHARL:2018:5150) Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een interessant arrest gewezen over de werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot (buitenschoolse) activiteiten. In het kader van artikel 7:658 BW dient een werknemer te stellen en bewijzen dat hij schade geleden heeft in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Slaagt de werknemer daarin dan is de werkgever voor…

Vordering tot verandering cijfer eindexamen (ECLI:NL:HR:2019:1243)

Gepubliceerd op
Vordering tot verandering cijfer eindexamen (ECLI:NL:HR:2019:1243) Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen. Hierin werd bevestigd dat zowel het besluit door een directeur van een school voor bijzonder onderwijs tot vaststelling van het cijfer voor het centraal examen in een vak, alsmede de vaststelling van de uitslag van het eindexamen,…

De beoordelingsruimte van de Inspectie van het onderwijs

Gepubliceerd op
De beoordelingsruimte van de Inspectie van het onderwijs Aan het begin van de zomervakantie heeft de Voorzieningenrechter te Den Haag een interessant vonnis gewezen inzake het Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam[1]. Deze uitspraak heeft in de media veel aandacht gekregen. Dit geheel niet ten onrechte, aangezien er een aantal interessante rechtsoverwegingen voorbijkomen. Enkele van deze…

Wij gaan verhuizen

Gepubliceerd op
Vanaf 1 oktober a.s. is ons adres: Oliemolenstraat 60, 6416 CB, Heerlen.

Inschrijvingen terzijde gelegd alvorens aanvullende vragen te stellen

Gepubliceerd op
Inschrijvingen terzijde gelegd alvorens aanvullende vragen te stellen Onlangs hebben zowel de voorzieningenrechter in Amsterdam als de voorzieningenrechter in Den Haag een interessant vonnis gewezen betreffende het terzijde leggen van een inschrijving. In beide zaken was de vraag aan de orde of de aanbestedende dienst, alvorens de inschrijving terzijde te leggen, aanvullende vragen had moeten…

Een onvrijwillige uitschrijving kan gelden als een verwijderingsbeslissing (Geschillencommissie passend onderwijs, nr. 108723)

Gepubliceerd op
Een onvrijwillige uitschrijving kan gelden als een verwijderingsbeslissing (Geschillencommissie passend onderwijs, nr. 108723) De Geschillencommissie passend onderwijs heeft op 25 juni 2019[1] een interessante uitspraak gewezen in het kader van een onvrijwillige uitschrijving van een leerling. Feiten Op 1 december 2016 is de leerling gestart op een school voor voortgezet speciaal onderwijs waar hij in…

Samenwerkingsverband zal diensten in het kader van Passend Onderwijs moeten aanbesteden

Gepubliceerd op
Samenwerkingsverband zal diensten in het kader van Passend Onderwijs moeten aanbesteden Het samenwerkingsverband heeft onder andere de opdracht om de kwaliteit van de leerlingenzorg te verbeteren zodat zo veel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs kunnen blijven. Hiervoor biedt het samenwerkingsverband ambulante zorg aan. Bij de inkoop van deze ambulante zorg dient het samenwerkingsverband de…

Verzoek om uitgekeerde transitievergoeding te vergoeden afgewezen (ECLI:NL:RVS:2018:1293)

Gepubliceerd op
Verzoek om uitgekeerde transitievergoeding te vergoeden afgewezen (ECLI:NL:RVS:2018:1293) De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een interessante uitspraak gewezen omtrent artikel 123 Wpo, dat de mogelijkheid biedt om in bijzondere gevallen aanvullende bekostiging toe te kennen. Uit het eerste lid volgt dat bij ministeriële regeling besloten kan worden om in geval van bijzondere…

Verwijtbaar handelen maar toch recht op transitievergoeding voor werknemer Toneelacademie

Gepubliceerd op
Verwijtbaar handelen maar toch recht op transitievergoeding voor werknemer Toneelacademie[1]   In de huidige tijd waarin de #metoo beweging aandacht vraagt voor grensoverschrijdend gedrag, heeft het Gerechtshof Den Bosch de kantonrechter van de rechtbank Limburg op 2 mei 2019 gedeeltelijk teruggefloten. De werknemer in kwestie was sinds 1989 in dienst van de Toneelacademie en werkzaam…

Invulling onderwijs is de bevoegdheid van de school

Gepubliceerd op
Invulling onderwijs is de bevoegdheid van de school Op 5 april jl. heeft de voorzieningenrechter in Roermond een interessant vonnis gewezen betreffende een leerling van klas 4 vmbo. Het bevoegd gezag, bijgestaan door het Onderwijskantoor, concludeerde dat de leerling door zijn gedrag geen klassikaal onderwijs meer mocht volgen, maar een aangepast maatwerktraject kreeg aangeboden buiten…

VO-congres 2019

Gepubliceerd op
VO-congres 2019 Het Onderwijskantoor is wederom aanwezig tijdens het VO-congres van de VO-raad, dit jaar op donderdag 28 maart 2019. Voor elk rechtsgebied een specialist De volgende specialisten van Het Onderwijskantoor zullen u bij onze stand bijpraten en uw vragen beantwoorden ten aanzien van verschillende onderwijsthema’s. Herman Berendsen       onderwijsrecht, aanbestedingsrecht, onderwijshuisvesting en -bekostiging, arbeidsrecht voor schoolbesturen…

Geen discriminatie bij het maken van klassenfoto’s

Gepubliceerd op
Geen discriminatie bij het maken van klassenfoto’s (ECLI:NL:GHDHA:2018:3262)   Het Gerechtshof Den Haag heeft op 4 december jl. een interessante uitspraak gewezen in het kader van artikel 7 lid 1, aanhef en sub c Algemene Wet Gelijke Behandeling welk artikel kort gezegd verbiedt om te discrimineren bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot…

Voorzieningenrechter keurt LIFO-concept goed

Gepubliceerd op
Voorzieningenrechter keurt LIFO-concept goed   Vandaag, 27 november 2018, heeft de rechtbank Den Haag een belangrijk vonnis gewezen inzake de aanbesteding van leermiddelen. In geding was of het zogenaamde Licentiefolio-model, ontwikkeld door de Stichting Carmelcollege, vormgegeven mocht worden in een aanbestedingsprocedure zoals de Stichting dit had gedaan. Twee potentiele inschrijvers waren van mening dat deze…

Kort geding tegen de Onderwijsinspectie wegens onjuiste rapporten

Gepubliceerd op
Kort geding tegen de Onderwijsinspectie wegens onjuiste rapporten   De Onderwijsinspectie is door de rechtbank Den Haag teruggefloten ter zake de vaststelling en openbaarmaking van haar rapporten in het kader van vierjaarlijkse reguliere onderzoeken op VO-scholen. Op 25 oktober 2018 heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in een kort geding procedure die vier…

Vergoeding redelijkerwijs noodzakelijke kosten medezeggenschapsraad

Gepubliceerd op
Vergoeding redelijkerwijs noodzakelijke kosten medezeggenschapsraad (ECLI:NL:GHAMS:2018:3434)   De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op 25 september jl. een interessante uitspraak gedaan in het kader van artikel 28 van de Wet Medezeggenschap op Scholen (hierna te noemen: Wms) en daarbij antwoord gegeven op de vraag wanneer het bevoegd gezag de kosten moet vergoeden voor het…

Middelbare scholen breken gesloten markt voor schoolboeken open.

Gepubliceerd op
Middelbare scholen breken gesloten markt voor schoolboeken open.   Afgelopen zaterdag opende het Financieel Dagblad met de kop: “Middelbare scholen breken gesloten markt voor schoolboeken open”. In het artikel wordt de Europese aanbesteding voor leermiddelen van de Stichting Carmelcollege te Hengelo besproken. Het zogenaamde LIFO-concept moet het gepersonaliseerd leren binnen de scholen stimuleren. Daarnaast heeft…

Recht op transitievergoeding bij deeltijd- of wijzigingsontslag (ECLI:NL:HR:2018:1617)

Gepubliceerd op
Recht op transitievergoeding bij deeltijd- of wijzigingsontslag (ECLI:NL:HR:2018:1617) De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat een werknemer bij een deeltijd- of wijzigingsontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Gezien de werkwijze in het bijzonder primair en voortgezet onderwijs dat bij deeltijdontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid altijd…

Voorzichtigheid geboden bij publicatie namen geslaagden

Gepubliceerd op
Voorzichtigheid geboden bij publicatie namen geslaagden De examens zijn ten einde en voor de leerlingen stijgt de spanning, ben ik geslaagd of niet? Veel scholen plaatsen de namen en woonplaats van de geslaagden in een (regionaal) dagblad. Nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018 in werking is getreden, zal het openbaar maken…

Kunnen bestuurders en toezichthouders van een schoolbestuur aansprakelijk gesteld worden?

Gepubliceerd op
Kunnen bestuurders en toezichthouders van een schoolbestuur aansprakelijk gesteld worden? Deze vraag kwam aan de orde bij de nieuwbouw van ROC Leiden. Al gedurende enige tijd staat de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij instellingen in de semipublieke sector in de belangstelling. Ook de grootschalige nieuwbouw van het ROC Leiden heeft volop aandacht gekregen. Het…

Aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ernstig ongeval tijdens een gymles?

Gepubliceerd op
Kan een school aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ernstig ongeval tijdens een gymles? Deze vraag moest de rechtbank Noord-Holland recent beantwoorden. Tijdens een tikspel kwam een leerling met zijn hoofd tegen de muur van de gymzaal terecht, waardoor hij zijn vijfde nekwervel brak en een incomplete dwarslaesie opliep. De vertegenwoordigers van de…

Uitspraak geschillencommissie WMS

Gepubliceerd op
Uitspraak geschillencommissie WMS Ruim een week geleden hebben wij u geattendeerd op de risico’s die het bevoegd gezag loopt zodra de MR dan wel een geleding van de MR deskundigen gaat inschakelen en de kosten voor deze deskundigen neerlegt bij het bevoegd gezag. Het verheugt ons u te kunnen wijzen op een uitspraak van de…

Kosten voor medezeggenschap kunnen de pan uit rijzen

Gepubliceerd op
Kosten voor medezeggenschap kunnen de pan uit rijzen Met de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuurskracht per 1 januari 2017 is artikel 28 van de Wet medezeggenschap op scholen gewijzigd. Indien een MR voorheen een deskundige wilde inhuren was men afhankelijk van een door het bevoegd gezag hiervoor te maken regeling. Vanaf 1 januari 2017…

Inwerkingtreding Wet Bisschop

Gepubliceerd op
Inwerkingtreding Wet Bisschop Op 1 juli aanstaande treedt de Wet Bisschop c.s. in werking.[i] De Wet tracht de beroepsmatige vrijheid van leraren beter te beschermen tegen ingrijpen van de overheid en de Inspectie voor het onderwijs in het bijzonder. De mogelijkheid om toezicht te houden op het onderwijs is geregeld in de Wet op het…
Terug