Organisaties met meer dan vijftig werknemers worden verplicht aan te tonen dat er bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Daartoe is op 7 maart 2018 het initiatiefwetsvoorstel tot ‘wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde’ ingediend door de Tweede Kamerleden Ploumen (PvdA), Özütok (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS). Er moet een certificeringssysteem komen waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes. De Inspectie SZW wordt de toezichthoudende instantie.

Aantonen ongelijke behandeling

De initiatiefnemers willen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. De huidige wetsartikelen bieden onvoldoende mogelijkheden om ongelijke beloning tegen te gaan. Loondiscriminatie is al decennialang verboden, maar toch komt het nog voor, aldus de initiatiefnemers. De initiatiefnemers willen daarom met dit wetsvoorstel extra mogelijkheden verankeren om loondiscriminatie tegen te gaan en strafbaar te stellen. Op dit moment ligt het bewijsvermoeden om ongelijke beloning aan te tonen bij de werknemer. Het is aan de individuele werknemer om erachter te komen of zij mogelijk onterecht minder verdient dan een collega die hetzelfde werk doet. Het is echter erg moeilijk voor werknemers om achter deze informatie te komen. De initiatiefnemers zijn onder andere van mening dat de regeling dat de werknemer feiten moet aantonen die doen vermoeden dat er sprake is van ongelijke beloning – zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en in de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen – principieel onjuist is. Het is de werkgever die volgens de initiatiefnemers wettelijk verantwoordelijk moet zijn voor het feit dat er geen sprake mag zijn van loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen. Het moet dus ook aan de werkgever zijn om aan te tonen of in de onderneming sprake is van gelijk loon voor gelijk werk.

Inhoud wetsvoorstel

In het initiatiefwetsvoorstel is onder andere geregeld dat het aanvoeren van feiten die een onderscheid doen vermoeden niet meer bij de werknemer ligt maar bij de werkgever. Door werkgevers te verplichten aan te tonen dat in de onderneming gelijk loon voor gelijk werk wordt betaald, verschuift het probleem van het individu naar het collectief. De positie van werknemers wordt daarnaast versterkt door hen te allen tijde op verzoek het recht van inzage te geven in het salaris van collega’s in dezelfde of vergelijkbare functies. De verschuiving van de bewijslast naar de werkgever wordt vormgegeven via een certificeringssysteem. Grote ondernemingen dienen een certificaat te verkrijgen waaruit blijkt dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Dat houdt in dat vrouwen en mannen in dezelfde functie voor hetzelfde aantal uur gelijk beloond worden. De certificering moet worden gedaan door een onafhankelijke instantie. Ondernemingen dienen dit certificaat te verkrijgen. Zij leveren informatie over de geanonimiseerde brutolonen per functie en standaardgegevens over hun personeel aan. Indien ze voldoen aan de standaard, krijgt de onderneming een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk betaald krijgen. De onderliggende toetsing kan worden ingezien door werkgevers, zodat zij weten waar zij goed scoren en wat zij kunnen verbeteren. Het certificaat dient elke drie jaar vernieuwd te worden. Welke ondernemingen een certificaat hebben, is openbare informatie en wordt gepubliceerd op de website van de certificeringsinstantie. De Inspectie SZW moet toezicht houden. Wanneer een werkgever zich niet aan de wet houdt, kan de inspectie SZW in het uiterste geval een bestuurlijke boete opleggen van de vijfde categorie met de mogelijkheid van boeteverhoging in geval van recidive.

Vragen over dit arbeidsrecht artikel? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten: https://sijbenpartners.nl/web/het-arbeidsrechtteam/

Arbeidsrecht artikel: Initiatiefvoorstel: werknemers krijgen recht op inzage salarisstrookjes collega’s
Terug