Verzoekers hebben een huisartsenpraktijk en verzoeken in de onderhavige procedure de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een doktersassistente wegens (ernstig) verwijtbaar handelen. Dit omdat de doktersassistente de bij de uitoefening van haar beroep in acht te nemen professionele grenzen ver heeft overschreden. Zij is benoemd tot erfgenaam in het testament van een patiënt die in de laatste fase van zijn leven verkeerde en met die patiënt zelfs een geregistreerd partnerschap aangegaan.

De kantonrechter overweegt dat de doktersassistente gehouden is tot naleving van de Beroepscode Doktersassistent van de NVDA en dat daaruit volgt dat in de relatie met de patiënt de professionele grenzen in acht genomen dienen te worden. De kantonrechter acht het onbegrijpelijk dat de doktersassistente van mening kan zijn dat zij deze grens niet heeft overschreden. Volgens de kantonrechter blijkt dit al uit het enkele feit dat het de bedoeling was dat de doktersassistente de patiënt in huis zou nemen. Verder heeft de doktersassistente de wens van de patiënt tot euthanasie aan de huisarts voorgelegd in dezelfde periode als waarin zij het geregistreerd partnerschap met hem is aangegaan. Vast staat dat dit partnerschap is aangegaan met als doel op een zo fiscaal voordelig mogelijke manier over het nalatenschap van de patiënt te kunnen beschikken. Hiermee had de doktersassistente een financieel belang bij het overlijden van de patiënt en was er van de vereiste tot de patiënt in acht te nemen afstand geen sprake meer. De kantonrechter verwijt de doktersassistente verder dat zij er op meerdere momenten voor had kunnen en moeten kiezen om af te zien van de regeling met de patiënt of de huisartsen daarvan in ieder geval op de hoogte had moeten stellen. Nu de doktersassistente deze keuze niet heeft gemaakt, heeft zij daarmee de professionele en morele grenzen ver overschreden. Slotsom is dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens (ernstig) verwijtbaar handelen van de doktersassistente, waarbij de kantonrechter overweegt dat de omstandigheden een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 BW  hadden opgeleverd.

Doktersassistente is een geregistreerd partnerschap aangegaan met patiënt en is benoemd als diens erfgenaam; ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen
Terug