Grote ondernemingen krijgen de plicht om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, inclusief die van het bestuur, te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad (OR). Dit staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders dat op 23 januari 2018 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in een wijziging van art. 23 lid 2  WOR en van art. 31e  WOR.

Beloningsverhoudingen

Met de wijziging van de WOR wordt een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen, dus inclusief die van het bestuur, verplicht gesteld. De bespreking moet in een overlegvergadering plaatsvinden. Door de verplichting tot het voeren van een gesprek over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen wordt bevorderd dat de bestuurder actief verantwoording aflegt over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Door invoering van de verplichting hoeft de OR dit voor beide partijen gevoelige onderwerp niet meer zelf ter sprake te brengen. De verplichting geldt voor ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn.

Hiërarchische verhouding

De gewijzigde bepaling schept nagenoeg geen nieuwe verplichtingen maar de norm wel steviger in de wet tot uitdrukking gebracht, door deze te expliciteren. In de huidige situatie is in art. 31d   WOR weliswaar geregeld dat de ondernemer schriftelijke informatie moet verstrekken aan de OR over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de werknemers en de beloningsafspraken van het bestuur. Hiermee wordt echter niet bewerkstelligd dat deze tijdens het overleg tussen OR en bestuurder ook daadwerkelijk besproken worden. Omdat er een hiërarchische verhouding bestaat tussen de bestuurder en de werknemers die de OR vormen, kunnen de leden van de OR een drempel ervaren om deze zaken zelf ter sprake te brengen.

Maatschappelijke discussie

De ontwikkeling van evenwichtige beloningsverhoudingen binnen ondernemingen is gediend met meer openheid. De steeds terugkerende maatschappelijke discussie is voor de regering aanleiding geweest om de bevoegdheden van de OR bij grote ondernemingen uit te breiden en scherper vast te leggen. Onevenredige beloningsverschillen kunnen de arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen schaden. Het gesprek tussen OR en bestuurder/werkgever kan bijdragen aan het voorkomen hiervan en de regering is van mening dat dit meer ondersteund kan worden. Met het wetsvoorstel wil de regering bevorderen dat een praktijk groeit waarbij de betrokken partijen vooraf met elkaar overleggen, argumenten uitwisselen en werken met meetbare doelstellingen, met oog voor de langere termijn en duurzaamheidsaspecten. Daar hoort bij dat de OR duidelijke cijfers aangeboden krijgt, volledig en gestructureerd, waaruit bijvoorbeeld blijkt hoe de beloningssituatie zich ontwikkelt ten opzichte van vorige jaren. Daar hoort eveneens bij dat bedrijven/bestuurders zich niet (onnodig) beroepen op geheimhouding, zodat de OR dit onderwerp ook met de achterban kan bespreken.

Meer zeggenschap en inspraak voor werknemers over beloning van topbestuurders
Terug