• Hof Arnhem-Leeuwarden, 12 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:343 

Evenals de kantonrechter is het hof van oordeel dat het zonder betalen meenemen van het shirt een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet en een voldoende rechtvaardiging vormt voor een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de waarde van het shirt (met personeelskorting) ongeveer € 30,- bedroeg en dat de werknemer altijd naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Werknemer had kunnen weten dat bij een gedraging als waarvan in dit geval sprake is, ontslag op staande voet zou volgen, reeds omdat in het reglement van de werkgever is opgenomen dat bij “winkeldiefstal” ontslag op staande voet volgt. Dat de werkgever niet regelmatig onder de aandacht heeft gebracht dat zij een zero tolerance-beleid voert, doet hier niet aan af. Overigens heeft de directeur van de werkgever ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard dat de werkgever vier keer eerder een soortgelijke situatie had meegemaakt waarin op dezelfde manier is gehandeld. Gezien dit consequente beleid, de ernst van het aan de werknemer gemaakte verwijt, alsmede het daardoor wegvallen van vertrouwen, kan van de werkgever niet kon worden gevergd dat zij het dienstverband laat voortduren.

De omstandigheid dat de arbeidsovereenkomst ruim vijftien jaar heeft geduurd vormt, evenmin als de leeftijd van de werknemer op het moment van het ontslag, aanleiding over de gerechtvaardigdheid van de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders te oordelen. Dat de werkgever op de hoogte was van haar volgens de werknemer reeds toen aanwezige, psychische problemen is niet gebleken. De vordering van de werknemer worden dan ook afgewezen.

Ontslag op staande voet vanwege het zonder betalen meenemen van een T-shirt uit de winkel
Terug