Het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de partner van de moeder die is bevallen, recht heeft op vijf dagen in plaats van twee dagen betaald kraamverlof (het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken), is ingetrokken. Dit staat in de brief van minister Koolmees van 22 december 2017. In het Regeerakkoord 2017–2021 «Vertrouwen in de toekomst», is voorzien in een verdergaande uitbreiding van het kraamverlof. De beoogde uitbreiding bedraagt drie dagen verlof met behoud van loon, en vijf weken aanvullend verlof met recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon. Gezien dit voornemen ligt verdere behandeling van het nu aanhangige wetsvoorstel niet in de rede.

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof ingetrokken
Terug