Pensioenen nu en in de toekomst

In Nederland is het pensioenstelsel voortdurend in beweging. Vanaf kort voor de eeuwwisseling tot heden is Nederland regelmatig geconfronteerd met nieuwe pensioenwetgeving. Alle pensioenwetgeving heeft het pensioenstelsel in Nederland er niet gemakkelijker op gemaakt. Het kabinet wil samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een vernieuwing die de kwetsbaarheden in het huidige pensioenstelsel adresseert en waarmee de sterke elementen (verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning) gehandhaafd blijven. Voortbouwend op de werkzaamheden en rapporten van de SER wil het kabinet het pensioenstelsel hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Het kabinet ziet met belangstelling een gedragen voorstel van de SER tegemoet. Voordat het zover is, worden de inkomensvoorzieningen in Nederland vanaf 2018 geconfronteerd met de gevolgen van de verdere stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenricht-leeftijd in Nederland verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. De gevolgen hiervan leiden er toe dat er volop werk aan de winkel is voor adviseurs, pensioenuitvoerders, werkgevers, ondernemingsraden en/of werknemers.

Is het plaatsen van gevoelige bedrijfsinformatie op een usb-stick die ook privé gebruikt kan worden, ernstig verwijtbaar gedrag?

De Hoge Raad bevestigde op 13 oktober 2017 het oordeel van Hof Den Bosch dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werknemer. Weliswaar handelde deze onvoorzichtig en onverstandig, maar er waren geen bijzondere omstandigheden die het gedrag ernstig verwijtbaar maakten. Dit omdat werkgever volgens het hof geen duidelijke regels hanteerde voor het gebruik van usb-sticks. En daarnaast omdat niet aangetoond was dat werknemer zijn geheimhoudingsverplichting had geschonden of misbruik maakte van de informatie op de usb-stick. https://lnkd.in/eMQ-sK2  

Deze uitspraak laat maar weer eens zien dat er veel van een werkgever wordt verwacht, wil deze in een procedure ernstig verwijtbaar gedrag van zijn werknemer aantonen. Zodra werkgever zijn zaken zelf niet pico bello op orde heeft, kan hij werknemer geen ernstig verwijt maken, maar hooguit een “gewoon” verwijt. Dat is voldoende voor een waarschuwing, maar onvoldoende voor ontslag. Of er zou daarnaast sprake moeten zijn van een verstoorde arbeidsrelatie, zoals in deze zaak het geval was. Dan kan de arbeidsovereenkomst weliswaar worden ontbonden, maar is wél een transitievergoeding verschuldigd.

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof wordt ingetrokken

Het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de partner van de moeder die is bevallen, recht heeft op vijf dagen in plaats van twee dagen betaald kraamverlof (het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken), wordt ingetrokken. Dit heeft minister-president, minister van Algemene Zaken, Rutte, de Tweede Kamer bij brief van 1 november 2017 gemeld.
Terug