Als het aan het nieuwe kabinet legt, wordt het arbeids- en ontslagrecht de komende jaren opnieuw flink gewijzigd. De belangrijkste wijzigingsvoorstellen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

 

  • Voor de ontbinding van een arbeidsovereenkomst mag de rechter de ontslagredenen weer gaan “stapelen”. Dus: gedeeltelijk disfunctioneren + deels verstoorde arbeidsrelatie = mogelijk ontbinding. Sinds 2015 kon stapelen niet meer. Daar staat tegenover dat bij een stapeling van ontslagredenen, de rechter aan de werknemer een hogere ontslagvergoeding mag toekennen van maximaal 1,5 keer de transitievergoeding;
  • Ook werknemers met een kort dienstverband hebben voortaan recht op een transitievergoeding. Nu is dat nog vanaf 2 jaar arbeidsduur. De vergoeding bedraagt voortaan 1/3 maandloon per dienstjaar, ook bij een arbeidsduur van meer dan 10 jaar. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd en het wordt makkelijker om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding;
  • Werkgevers krijgen compensatie voor het betalen van een transitievergoeding bij ontbinding vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wordt het voor kleinere ondernemers eenvoudiger om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling bij de transitievergoeding. Verder komt er onder voorwaarden een compensatie voor het betalen van een transitievergoeding bij ontbinding vanwege bedrijfsbeĆ«indiging als gevolg van ziekte of pensionering;
  • De maximale keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt weer 3 jaar. Dat was sinds 2015 nog maar 2 jaar. Verder mag er op sectorniveau een versoepeling van die ketenregeling plaatsvinden, zoals bij invalkrachten in het primair onderwijs, net als bij seizoensarbeid. De regels voor payrolling en nulurencontracten daarentegen worden aangescherpt;
  • De proeftijd wordt verlengd tot 5 maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En tot 3 maanden bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 2 jaar;
  • Bij ziekte houdt een werknemer 2 jaar ontslagbescherming. Maar kleine werkgevers hoeven nog maar 1 jaar loon door te betalen. Wel is daarvoor premie verschuldigd.
  • Het kraamverlof voor partners wordt per 1 januari 2019 uitgebreid naar vijf dagen. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners tijdens het eerste half jaar na de geboorte ook nog recht op vijf weken aanvullend kraamverlof. Tijdens dat aanvullend verlof bestaat aanspraak op een uitkering van het UWV ter grootte van 70% van het dagloon (en hooguit 70% van het maximum dagloon);
  • De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) gaat definitief niet door en wordt vervangen door een nieuwe wet;
Wat gaat het regeerakkoord voor u als werkgever betekenen?
Terug