Concurrentiebedingen

Werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen. Een dergelijk beding moet schriftelijk worden overeengekomen. Is dat niet het geval, dan is het beding niet rechtsgeldig.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. In een dergelijk beding kan worden opgenomen dat een werknemer niet bij een concurrent in dienst mag treden of dat hij niet in hetzelfde gebied voor een ander mag werken. In beginsel is een concurrentiebeding slechts rechtsgeldig, als dit wordt overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding dat wordt overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen dan rechtsgeldig als de werkgever schriftelijk heeft gemotiveerd dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.