Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Van arbeidsongeschiktheid is sprake als de bedongen arbeid niet volledig kan worden verricht. Een werknemer die ziek is, hoeft niet per definitie arbeidsongeschiktheid te zijn. De ziekte kan dusdanig zijn dat dit geen invloed heeft op de te verrichten werkzaamheden.

Mocht sprake zijn van arbeidsongeschiktheid dan hebben werknemer en werkgever verschillende rechten en plichten. Als een werknemer arbeidsongeschikt is, zal de werkgever maximaal twee jaar minimaal 70% van het loon van de werknemer moeten doorbetalen. In de arbeidsovereenkomst of bij collectieve arbeidsovereenkomst kan zijn overeengekomen dat een werkgever meer betaalt dan de minimale 70%.

Werkgever en werknemer zijn verplicht om inspanningen te verrichten ten behoeve van de re-integratie. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld en er dient een plan van aanpak te worden opgesteld en uitgevoerd. In beginsel is het doel van de re-integratie dat een werknemer terugkeert in zijn eigen of andere, aangepaste, werkzaamheden in het bedrijf van de werkgever. Dit is echter niet altijd mogelijk. In dat geval moet het zogenaamde ’’tweede spoor’’ worden ingezet en wordt gekeken naar werk buiten het bedrijf van de werkgever.

Blijkt dat een werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht ten behoeve van de re-integratie, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Een loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht wordt om maximaal nog één jaar het loon van de werknemer door te betalen. Van een werknemer die zich op zijn beurt onvoldoende inspant gedurende de re-integratie kan het loon worden opgeschort.

Wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid dan geldt tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid een opzegverbod. Dit houdt in dat een werkgever een werknemer niet kan ontslaan via het UWV. In sommige gevallen kan ontslag wel plaatsvinden via de kantonrechter.

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie betreffen ingewikkelde vraagstukken. Hoe om te gaan met een zieke werknemer is niet altijd even gemakkelijk. Het is van groot belang om adequaat te handelen. Mocht onverhoopt een loonsanctie worden opgelegd dan houdt dit niet in dat u zich hierbij hoeft neer te leggen. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend en ook kan een re-integratiebedrijf aansprakelijk worden gesteld voor de opgelegde loonsanctie. Onze specialisten hebben ruime ervaring met kwesties inzake arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Zij zijn u graag behulpzaam.