Check arbeidsovereenkomst

Check arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Als gevolg van deze wet wijzigen de regels binnen het arbeidsrecht. Het is raadzaam om deze wijzigingen tijdig door te voeren in arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen. Er is namelijk geen sprake van overgangsrecht.

De nieuwe wet heeft tot gevolg dat de informatieplicht van de werkgever wordt uitgebreid. Zo dient een werknemer onder meer te worden geïnformeerd over de duur en voorwaarden van de proeftijd, alle bestanddelen van het loon, een eventueel scholingsbeleid, aanspraken op betaald verlof en de regels omtrent ontslag. 

Daarnaast dient een werkgever verplichte scholing kosteloos te verstrekken. Ten aanzien van verplichte scholing zijn studiekostenbedingen niet meer rechtsgeldig. Alle kosten in geval van een verplichte opleiding komen voor rekening van werkgever en de studietijd zal worden beschouwd als werktijd.

Voorts wordt het verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt. Ieder beding dat een werknemer vanaf 1 augustus 2022 verbiedt (of anderszins beperkt) om buiten de reguliere arbeidsuren nevenwerkzaamheden te verrichten is nietig, tenzij het verbod kan worden gerechtvaardigd op basis van een objectieve reden. Bestaande bedingen omtrent nevenwerkzaamheden kunnen in beginsel in stand blijven, maar het is wel van belang dat de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond kan inroepen.

Tevens vindt een aanpassing plaats in de Wet flexibel werken. Op basis van deze wijziging kunnen werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon werkgevers verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

De wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe wet zullen veelal van invloed zijn op de  arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen. U kunt uw arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen sturen naar info@sijbenpartners.nl en wij checken vrijblijvend of deze exemplaren voldoen aan de vereisten die volgen uit de nieuwe wetgeving.